Informacja dla osób ubiegających się o przyznawanie świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy,  w którym otrzymują świadczenia rodzinne chyba, że przypisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej członka rodziny osoba pobierająca świadczenia rodzinne zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organ wypłacający świadczenia rodzinne.

Informacja dla osób ubiegających się o przyznawanie świadczeń rodzinnych
Fot. www.krakow.pl

Rodzaje świadczeń rodzinnych

1) Zasiłek rodzinny – ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych utrzymaniem dziecka.

    Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka,

  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

  • samotnego wychowywania dziecka,

  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

  • rozpoczęcia roku szkolnego,

  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.                                                                    

2) Świadczenia opiekuńcze:

  • Zasiłek pielęgnacyjny

  • Świadczenie pielęgnacyjne
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

4) Zapomoga wypłacana przez gminy z tytułu urodzenia się dziecka.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA ARABSKA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne