Wnioski wraz z załącznikami do pobrania

 

 

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania
Fot. Sprawy Społeczne

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŁĄCZNIK nr 1 -  Druk wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do zasiłku rodzinnego

Informacje, które należy uwzględnić wypełniając ZAŁĄCZNIK nr 4

ZAŁĄCZNIK nr 2 -  Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

ZAŁĄCZNIK nr 3 -  Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej 

ZAŁĄCZNIK nr 4 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZAŁĄCZNIK nr 5 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 

ZAŁĄCZNIK nr 6 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZAŁACZNIK nr 7 - Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o conajmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowowawczego

ZAŁĄCZNIK nr 8 - Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

ZAŁĄCZNIK nr 9 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania 

ZAŁĄCZNIK nr 10 - Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA USTAWOWA

ZAŁĄCZNIK nr 1 -  Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi ustawowej

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA GMINNA:

ZAŁĄCZNIK nr 1 -  Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi gminnej

ZAŁĄCZNIK nr 2 -  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 

ZAŁĄCZNIK nr 3 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągnietym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZAŁĄCZNIK nr 4 - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZAŁĄCZNIK nr 5 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZAŁĄCZNIK nr 6 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZAŁĄCZNIK nr 7 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

ZAŁĄCZNIK nr 16 - Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Druk wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko

Wzór prawidlowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

ZAŁĄCZNIK nr 1 -Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wzór prawidlowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Druk wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 

wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Forma płatności lub upoważnienie przekazywania świadczeń rodzinnych na konto osoby wskazanej przez wnioskodawcę

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POBIERANIU LUB NIE POBIERANIU ŚWIADCZEŃ

 

WNIOSEK ZUS O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne