Referat Ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych (SO-05)

Symbol:
SO-05
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Główny Specjalista:
Telefon:
12-616-5075, 12-616-5026

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Burek-Budacz Monika
inspektor712 616 5076
Byszewska Beata
główny specjalista612 616 5075
Gubernat Katarzyna
podinspektor0712 616 5026
Gądek Izabela
inspektor119, os. Zgody 212 616 8710
Schechtel-Mączka Beata
główny specjalista612 616 5146
Łukasik Aleksandra
podinspektor712 616 5026

Zakres działania:Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2014-01-10 określa szczegółowy zakres działania, uprawnienia i obowiązki Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.Pełnomocnik działa w obszarze polityki społecznej związanej z problematyką osób niepełnosprawnych.

Do zadań Pełnomocnika oraz Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych należy prowadzenie wszelkich działań dotyczących zapewnienia możliwie pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a w szczególności:
1) analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących między innymi:
    a) możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
    b) uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami,
    c) leczenia, rehabilitacji i informacji dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
    d) usprawnienia obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Krakowa,
2) opracowanie i koordynacja programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
3) proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw oraz przyjętych programów,
4) opracowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy Miasta, dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
5) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie Miasta Krakowa,
6) współpraca i współdziałanie z Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) inicjowanie i koordynacja realizacji programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, będących osobami niepełnosprawnymi,
8) przedstawienie Prezydentowi propozycji rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne,
9) inspirowanie tworzenia i wykorzystania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych,
10) koordynowanie działań dotyczących współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
11) współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic w zakresie realizacji zadań priorytetowych i powierzonych oraz inicjatyw społecznych w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych,
12) realizacja procedury obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się,
13) realizacja zadania pn. Przewóz osób niepełnosprawnych,
14) Pełnomocnik uczestniczy w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty o charakterze programowym w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik w obszarze swego działania:
1) współpracuje z komórką Urzędu Miasta Krakowa właściwą do spraw społecznych oraz podmiotami i instytucjami w sprawach dotyczących swego obszaru działania,
2) organizuje konferencje, sympozja, panele i spotkania poświęcone problematyce osób niepełnosprawnych,


Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, funkcjonuje w strukturze Wydziału Spraw Społecznych, podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Prezydenta ds.Osób Niepełnosprawnych .<< Wstecz