Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności (SO-06-1)

Symbol:
SO-06-1
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Faks:
12-616-5214
Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania O:
Telefon:
12-616-5215

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Augustyn Kamila
inspektor41712 616 5208
Belczyk Anna
sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o40412 616 5215
Belczyk Lucyna
referent40312 616 5217
Biel Aneta
podinspektor40512 616 5212
Biela Katarzyna
inspektor40312 616 5217
Bill Bartosz
kancelista40112 616 5219
Burdek Piotr
inspektor112 616 5003
Błaszczyk Danuta
inspektor112 616 5003
Cegielska Agnieszka
inspektor40312 616 5217
Hujdus Karolina
podinspektor40112 616 5219
Jarzęba Renata
główny specjalista40412 616 5216
Korycińska Karolina
inspektor40212 616 5218
Kołodziejczyk-Ziarko Dominika
inspektor40312 616 5217
Liguziński Wojciech
inspektor20112 616 5029
Motyka Anna
inspektor41712 616 5208
Nowak Beata
podinspektor40212 616 5218
Romańska Beata
inspektor20112 616 5029
Szymańska Agata
inspektor41712 616 5208
Zawiejska-Ptak Monika
inspektor40212 616 5218

Zakres działania:

Powołany Zarządzeniem Nr 339/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Wydziału Spraw Społecznych UMK, podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Zespołu.


W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie wchodzą: sekretarz, lekarze, doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, powołani Zarządzeniem Nr 1548/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.06.2016 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.


Realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych tj.: rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162).
Zadania te określone zostały Zarządzeniem Nr 2162/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.08.2014 r. w sprawie organizacji i szczegółowega zakresu działania Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.
Ogólnie to prowadzenie wszelkich spraw związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, a w szczególności:

a) przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania orzeczenia,

b) przyjmowanie wniosków o wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania karty parkingowej,

c) rozpatrywanie spraw przez członków Zespołu na posiedzeniach składów orzekających i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień,

d) wystawianie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie składanych wniosków wraz z orzeczeniami o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

e) prowadzenie wszelkich prac administracyjnych związanych z bieżącym rozpatrywaniem napływających wniosków, a także przyjmowaniem, rozpatrywaniem i przesyłaniem do organu II instancji (Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie), napływających odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

f) przygotowywanie sprawozdań z bieżącej realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie oraz Prezydenta Miasta Krakowa,

g) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Zespołu pozwalających na:
- poszanowanie dóbr osobistych w trakcie prowadzonych badań lekarskich i rozmów przez członków składów orzekających,
- zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej,
- zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,

h) współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także organami orzecznictwa rentowego (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),

i) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych, w tym Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa do Spraw Polityki Społecznej,

j) tworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych, którym wydane zostały orzeczenia przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.


 • Sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o  Niepełnosprawności  • Uwagi:

   Przyjmuje interesantów: pn - pt: 7.40 - 15.30 :


   1 - parter pokój nr 01:
   - wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków w sprawach orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
   - przyjmowanie wniosków, wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej , tel. 12 616 5010,
   w każdy poniedziałek od 4.05.2015 do 29.06.2015 w godz: 15.30 do 18.00 - przyjmowanie wniosków o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej. Bez możliwości oglądania wcześniej złożonej dokumentacji.


   2 - II pietro, pok. 201, 
   - wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek, telefon: 12 616 5029

   3 - IV piętro pokój nr 401 :
   - wydawanie orzeczeń osoby niepełnosprawnej,
   - informacja o przysługujacych ulgach i uprawnieniach na podstawie otrzymanych orzeczeń,

   - przyjmowanie odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

       << Wstecz