górne tło

Komunikat

Komunikat dla osób pobierających zasiłki rodzinne lub  świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016, które będą ubiegały się o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+).

Informujemy, że osoby pobierające zasiłki rodzinne lub świadczenia alimentacyjne, które ubiegają się o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 + również na pierwsze dziecko, a ich sytuacja rodzinna i dochodowa nie uległa zmianie (np. nie nastąpiło uzyskanie dochodu, dziecko nie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej) powinny złożyć w tej sprawie oświadczenie o treści poniżej lub wydrukować treść oświadczenia i podpisać je.

 

Świadomy odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moja sytuacja rodzinna i dochodowa  nie uległa zmianie i dokumenty  złożone na okres zasiłkowy 2015/2016 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego / świadczeń z funduszu alimentacyjnego *  zachowują ważność.

 

……………………………………………………………………………

data i podpis wnioskodawcy

* Niepotrzebne skreślić

 

Oświadczenie należy załączyć do wniosku o świadczenie wychowawcze.

Złożenie oświadczenia przyczyni się do szybkiego rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji o prawie do świadczenia wychowawczego 500+, a w efekcie szybszej wypłaty świadczenia.

 

dolne t�o