górne tło

Najczęstsze błędy we wnioskach 500+

W sytuacji kiedy w 2016 r. pracowałeś/prowadziłeś działalność gospodarczą/pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych a w dniu składania wniosku o 500+ już nie pracujesz/wyrejestrowałeś działalność gospodarczą/nie pobierasz zasiłku dla bezrobotnych musisz dołączyć do wniosku świadectwo pracy/umowę zlecenia/umowę o dzieło/dokument z urzędu pracy oraz PIT-11/PIT-36 za rok 2016.

W sytuacji kiedy w 2017 r. podjąłeś zatrudnienie/rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej i to zatrudnienie trwa na dzień składania wniosku o 500+ musisz dołączyć do wniosku zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu za miesiąc następujący po miesiącu podjęciu zatrudnienia (dochód=przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne) a w przypadku działalności gospodarczej oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą o wysokości dochodu za miesiąc następujący po miesiącu podjęciu zatrudnienia.

Dzięki przedłożeniu do wniosku powyższych dokumentów czas do wydania decyzji znacznie się skróci i wnioskodawca otrzyma wypłatę świadczenia wychowawczego w ustawowym terminie.

 

dolne t�o