górne tło

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Co to są nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

 

Nienależnymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego są świadczenia, które zostały wypłacone, mimo iż nie przysługują.


Za nienależnie pobrane uznaje się świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 

Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia jest zobowiązana do ich zwrotu. Od kwot nienależnie pobranych naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń do dnia spłaty.

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub z bieżąco wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.

Aby uniknąć sytuacji w której świadczenia nie będą przysługiwały należy pamiętać, by zgłaszać wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń natychmiast po ich zaistnieniu a w szczególności:

 

Wszelkie informacje, które należy zgłaszać znajdują się w pouczeniu do decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

 

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy zwrócić:

Jeśli aktualnie otrzymują Państwo świadczenia (np.: świadczenie z funduszu alimentacyjnego na inne  dziecko), Urząd może potrącić kwotę nienależnie pobranego świadczenia z bieżąco wypłacanych świadczeń.

Jeśli zgodnie z decyzją zostali Państwo zobowiązani do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, dokonując zwrotu należy wpłacić kwotę nienależnie pobranych świadczeń powiększoną odpowiednio o odsetki zgodnie z dołączoną do decyzji tabelą informującą o wysokości odsetek na dany dzień. Ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 7% w skali roku.

Istnieje możliwość rozłożenia spłaty nienależnie pobranych świadczeń na indywidualnie dostosowane raty.

Jeżeli sytuacja rodziny całkowicie uniemożliwia spłatę, nawet w dostosowanych do sytuacji materialnej ratach, mogą Państwo zwrócić się z prośbą o umorzenie należności. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż w takiej sytuacji przeprowadzone zostanie odrębne postępowanie badające sytuację życiową i materialną rodziny.

 

Przykład 1:

Jeżeli w okresie otrzymywania świadczenia z fundusz alimentacyjnego osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust 1 ustawy, otrzyma alimenty od komornika bądź bezpośrednio od dłużnika:

Przykład 2:

Osoba  pobierająca świadczenia lub członek rodziny (mąż, konkubent, dziecko) podejmuje zatrudnienie:

świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Osoba  pobierająca świadczenia lub członek rodziny (maż, konkubent, dziecko) rozpoczyna pozarolniczą działalność gospodarczą:

świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Przykład 3:

Osobie  pobierającej świadczenia z fundusz alimentacyjnego wyrokiem sądu zostają ograniczone  prawa rodzicielskie i dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej: