górne tło

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (gminna)

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000 złotych przysługuje na każde urodzone żywe dziecko, pod warunkiem, że matka lub ojciec zamieszkuje w Krakowie, co najmniej od roku przed dniem narodzin dziecka.

Zapomoga przysługuje, jeżeli wnioskodawca (rodzic, opiekun) zamieszkuje wraz z dzieckiem w Krakowie.

Zapomoga przysługuje osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 850 zł.

Rodzicom lub opiekunom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Zapomoga przysługuje również na dziecko przysposobione. Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

  1. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
  2. Ksero dowodu osobistego/paszportu osoby ubiegającej się o świadczenie (oryginał przedstawić do wglądu)
  3. Karta pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie (do wglądu):
  1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka.
  2. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka (np. dowód osobisty, karta pobytu lub urzędowe potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy albo inny dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków). Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych.
  3. W przypadku dziecka przysposobionego kserokopia: odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenia sądu albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
  4. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginał do wglądu);
  5. Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów (nie dotyczy osób posiadających Krakowską Kartę Rodzinną):

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

ZAŁĄCZNIK nr 1 -Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi gminnej

ZAŁĄCZNIK nr 2 - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30E i art. 30F Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2031 z późn. zm).

ZAŁĄCZNIK nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

PROCEDURA SO-21 JEDNORAZOWA GMINNA ZAPOMOGA FINANSOWA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 

 

 

dolne t�o