górne tło

Dodatek mieszkaniowy

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych  w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

 

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

1) Tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

2) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 802,15 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 287,25 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 3) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

 Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

liczba członków gospodarstwa domowego

powierzchnia normatywna

30% przekroczenie pow. normatywnej

50% przekroczenie pow. normatywnej

1 osoba

35,00 m2

45, 50 m2

52,50 m2

2 osoby

40,00 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby

45,00 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby

55,00 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 osób

65,00 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 osób

70,00 m2

91,00 m2

105,00 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania  o niepełnosprawności.

 

Procedura SO-15 Dodatek mieszkaniowy

 

dolne t�o