górne tło

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

 

1. Kiedy należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Termin do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie jest określony przepisami. Oznacza to, iż dokumentacja może być składana przez cały miesiąc, natomiast świadczenie przyznawane jest na okres 6 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 2. Czy dochodem osoby ubiegającej się o dodatek jest wynagrodzenie za pracę/świadczenie emerytalno-rentowe w kwocie "netto" czy "brutto"?

Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku wynagrodzenia za pracę dochodem jest kwota stanowiąca podstawę do opodatkowania.
W odniesieniu do świadczeń emerytalno-rentowych, z uwagi na brak kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenia społeczne, dochodem jest kwota emerytury/renty „brutto”, powiększona o ewentualnie wypłacane dodatki (np. dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny).

Uwaga! Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2009 r. I OPS 8/2009 do dochodu nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego.

Natomiast zaliczka na podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlegają odjęciu.

3. Co nie jest wliczane do dochodu osoby ubiegającej się o dodatek?

Do dochodu nie są wliczane:

4. Czy zamieszkiwanie w lokalu osoby niepełnosprawnej ma wpływ na kryteria przyznawania dodatku?

 Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o dodatkowe 15 m2. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 5. Jakie wydatki mieszkaniowe uwzględnia się przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego?

Zgodnie z art. 6 ust. 4-6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są:

  1. czynsz (ale wyłącznie do wysokości czynszu jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy),
  2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
  4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
  5. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

Wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną czy telefon nie podlegają dofinansowaniu.

dolne t�o