górne tło

Ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 

Z wnioskiem o ustalenie prawa do ww. świadczeń może wystąpić:

 

- świadczeniodawca - szpital lub inna placówka medyczna udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej

- świadczeniobiorca – osoba fizyczna

 

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

1.   nieubezpieczone,

2.  posiadające obywatelstwo polskie lub status uchodźcy lub są objęte ochrona uzupełniającą    
     albo posiadają zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z  okolicznością, o której
     mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia  2013 r. o cudzoziemcach;

3.  posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

4.   spełniające n/w kryterium dochodowe:

W przypadku złożenia wniosku przez świadczeniodawcę decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązuje od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej natomiast na wniosek świadczeniobiorcy decyzja obowiązuje od dnia złożenia wniosku.

Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje:

1.     90 dni od dnia określonego w decyzji – w przypadku wydania decyzji z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,

2.     90 dni od dnia złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę,

3.     90 dni od dnia udzielenia pomocy – w przypadku wniosku złożonego przez świadczeniodawcę.

 

Procedura SO-02 Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 

Wywiad środowiskowy przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pracownik socjalny szpitala.

 

Wzory wniosków udostępniane i przyjmowane są:

I. Urząd Miasta Krakowa – Wydział Świadczeń Socjalnych, ul. Stachowicza 18 II piętro, pok. 216

II.     Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa

III.    w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)     Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, tel. 12 430-45-46, 12 430-45-49, fax 12 430-45-46, 12 430-45-49, e-mail: f1@mops.krakow.pl,

2)     Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, tel. 12 636-77-98, 12 636-77-84, fax 12 636-77-84, e-mail: f2@mops.krakow.pl,

3)     Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel. 12 257-00-74, fax 12 257-00-08, e-mail: f3@mops.krakow.pl,

4)     Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel. 12 425-75-64, 12 425-75-82, fax 12 425-75-64, e-mail: f4@mops.krakow.pl,

5)     Filia nr 5 ul. Praska 52, tel. 12 269-05-54, 12 269-06-37, fax 12 266-82-75,     e-mail: f5@mops.krakow.pl,

6)     Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel. 12 421-61-44, 12 421-94-96, fax 12 422-17-74, e-mail: f6@mops.krakow.pl,

7)     Filia nr 7 Al. Słowackiego 46, tel. 12 632-66-20, 12 632-21-46, fax 12 632-66-20, e-mail: f7@mops.krakow.pl,

8)     Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27, tel. 12 659-12-68, tfax 12 659-1el/2-86,  e-mail: f8@mops.krakow.pl,

9)     Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel. 12 644-76-09, 12 644-80-34, fax 12 644-80-34,  e-mail: f9@mops.krakow.pl,

10)   Dziale Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Teatralne 24, I piętro, pok. 101, tel. 12 643-12-71, fax 12 643-12-71, e-mail: db@mops.krakow.pl.

dolne t�o