górne tło

Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej

Głównym elementem wsparcia udzielanego społeczności romskiej jest przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Program realizowany jest w latach 2004 - 2013 z możliwością kontynuacji w latach następnych. Obejmuje on zadania z zakresu edukacji, poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwa, kultury, upowszechniania wiedzy o społeczności romskiej.

Gmina Miejska Kraków od 2004 r. realizuje zadania rządowego Programu w ramach, którego corocznie pokrywane są koszty związane z uczestnictwem dzieci romskich w zajęciach edukacji przedszkolnej. Dzięki zawieranym Porozumieniom  z Ministerstwem Edukacji Narodowej przyznawane są dofinansowania do zakupu podręczników i przyborów szkolnych. Przedmiotem realizowanego               w  roku 2006 i 2008 Programu zdrowotnego były badania profilaktyczne dzieci w zakresie porad: okulistycznych, laryngologicznych, pulmonologicznych, RTG w wyniku badania pulmonologicznego, ortopedycznych oraz dermatologicznych. W roku 2007 oraz w latach 2009 - 2012 Program zdrowotny realizowany był w formie przyznawania dofinansowań do zakupu leków. Corocznie zatrudniana była także pielęgniarka romska.

W ramach realizacji Programu dokonano także zakupu wystawy wykonanej przez Okręgowe Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. Wystawa składa się z 20 plansz obrazujących dzieje Romów od wyjścia z Indii aż po czasy współczesne. Plansze w formie wystawy objazdowej są przekazywane do szkół               z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Nauczyciele w oparciu informacje zawartena planszach organizują lekcje wychowawcze i historii. Wystawa w 2012 r. była eksponowana w 4 szkołach podstawowych              2 gimnazjach, 3 liceach i 2 zespołach szkół. Łącznie zwiedziło ją ponad 4820 osób. W 2013 r. zadanie jest kontynuowane.

W ramach Programu w czerwca 2005 r. zatrudnieni zostali trzej asystenci romscy. Są to odpowiednio przeszkoleni Romowie obdarzeni zaufaniem lokalnych społeczności romskich. Zapewniają oni wszechstronną pomoc uczniom romskim oraz ich rodzicom w kontaktach ze środowiskiem szkolnym. Opieką asystentów romskich objętych jest około 180 dzieci i uczniów romskich. Do ich podstawowych obowiązków należy współpraca z wychowawcami, pedagogami szkolnymi w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych, kontrola realizacji obowiązku szkolnego, wzmacnianie motywacji do nauki, pośredniczenie w kontaktach między szkołą a rodzicami, organizacja wolnego czasu uczniów romskich. W praktyce asystent codziennie kontroluje obecność przypisanych mu uczniów w szkołach, uświadamia dzieciom konieczność edukacji, rozwiązuje bieżące problemy.

Asystenci zatrudnieni są w:
1.Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20,

2.Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie os. Słoneczne 12,

3.Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie os. Sportowe 28.

W 2013 roku w trakcie realizacji są następujące zadania Programu:
1 - zadnie edukacyjne - asystenci romscy,
2 - „Bliżej Razem" - edukacja przedszkolna dzieci romskich,
3 - „Bliżej Razem" - dofinansowanie do zakupu podręczników i przyborów szkolnych,

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych pod numerem tel.: 12 616-50-50.

 

dolne t�o