górne tło

Opieka nad repatriantami

Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Od roku 1997 na terenie Gminy Miejskiej Kraków osiedliły się 33 rodziny repatriantów zaproszone na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa z lat 1997-2012.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa sprawuje opiekę nad repatriantami zaproszonymi uchwałami Rady Miasta Krakowa od momentu przyjazdu do Krakowa.

Pomoc dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa obejmuje:

1) pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w hotelu do czasu udostępnienia lokalu mieszkalnego,

2) zakup standardowego wyposażenia udostępnionego lokalu mieszkalnego,

3) pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów, uprawnień

rentowych lub emerytalnych,

4) pokrycie opłat związanych z wydaniem polskich dokumentów,

5) pokrycie opłat czynszowych za używanie udostępnionego lokalu mieszkalnego,

6) pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się naterenie Miasta Krakowa, uzyskaniem renty lub emerytury (w przypadku osób posiadających uprawnienia) oraz rejestracji w urzędzie pracy,

7) pokrycie opłat związanych z uczęszczaniem dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli,

8) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania w wysokości 720 zł miesięcznie na osobę.

 

Każda   z   zaproszonych    rodzin    po   otrzymaniu     wyżej     przedstawionej     pomocy
i zakończeniu pomocy finansowej  Gminy,  nadal może korzystać z pomocy  pracowników Referatu ds. Świadczeń Społecznych Wydziału Spraw Społecznych, którzy  na bieżąco służą pomocą   w   załatwianiu  wszelkich   spraw  dotyczących  repatriantów,  tak  urzędowych  jak i prywatnych.

Wszelkie  informacje dotyczące  repatriacji można  uzyskać w  Wydziale  Spraw  Społecznych  Urzędu  Miasta  Krakowa ul. Stachowicza 18 30-103 Kraków II p. Pokój 213
tel.: 12 616 50 57 lub 519 335 991

Jak można ubiegać się o zaproszenie w ramach repatriacji na terenie Miasta Krakowa?

Zgodnie z przyjętą procedurą zapraszania repatriantów należy przesłać pisemny wniosek, który powinien zawierać dokładne dane osobowe wnioskodawcy i jego rodziny oraz liczbę osób które miałyby być zaproszone wraz ze stopniem pokrewieństwa. Do wniosku należy dołączyć kopie decyzji Konsula RP uznające wnioskodawcę oraz członków jego rodziny (w wypadku gdy ich to dotyczy) za osoby polskiego pochodzenia i/lub przyrzeczenia wydania wizy repatriacyjnej.

Wniosek wraz z kserokopiami  wymaganych dokumentów należy przesłać na adres:

Wydział  Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa,
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków.

lub drogą mailową:

SO.UMK@um.krakow.pl

dolne t�o