górne tło

Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych

Prawo do świadczeń rodzinnych jest określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1952).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1952)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)

Uchwała nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Uchwała nr LXIII/913/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Uchwała nr LXVIII/995/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

dolne t�o