Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Okres świadczeniowy 2019/2021

Od 1 lipca 2019 roku weszło w życie szereg zmian w Programie Rodzina 500+

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

1. 500+ na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Oznacza to znaczne uproszczenie formularza wniosku oraz całej procedury ustalenia prawa do świadczenia. Rodzice nie będą już musieli przedkładać w Urzędzie dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej ani informować Urząd o zmianach w zatrudnieniu.

2. Zmiana w okresie świadczeniowym

Od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną.

WAŻNE: wystarczy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci (zarówno na dziecko, na które jest przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r., jak i na dziecko/dzieci, na które świadczenie nie jest jeszcze pobierane).

W przypadku dzieci, na które aktualnie jest przyznane świadczenie – w nowym okresie 500+ będzie ustalane na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

W przypadku dzieci, na które aktualnie NIE jest przyznane świadczenie – w nowym okresie 500+ będzie ustalane na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. (jeśli Wnioskodawca zdąży ze złożeniem wniosku do końca września 2019 r.; jeśli nie – świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku – poza wyjątkami, które przewiduje ustawa).

3. Przedłużenie do 3 miesięcy terminu składania wniosków w przypadku urodzenia się dziecka

Do tej pory rodzice nowonarodzonego dziecka musieli złożyć wniosek jeszcze w tym samym miesiącu, by nie stracić świadczenia przysługującego od dnia narodzin dziecka. Obecnie będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku, by pieniądze nie przepadły.

4. Ciągłość świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców, który pobierał świadczenie lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku

Drugi z rodziców, który opiekuje się dzieckiem, będzie miał 3 miesiące, by złożyć wniosek.

5. Przyznanie świadczenia bez decyzji administracyjnej

Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, Urząd nie będzie o tym informował decyzją administracyjną przesyłaną drogą listową, tak jak to było do tej pory. Obecnie informację o przyznaniu 500+ będzie można otrzymać na wskazany we wniosku adres poczty e-mail. Osoby nieposiadające adresu e-mail będą mogły zwrócić się do Urzędu o wydanie stosownego zaświadczenia o przyznaniu świadczenia.

6. Brak obowiązku posiadania ustalonych alimentów na dziecko

Do tej pory osoby samotnie wychowujące dzieci dołączały do wniosku dokumenty potwierdzające ustalenie alimentów na dzieci – w przeciwnym razie świadczenie wychowawcze nie przysługiwało. Od 1 lipca nie będzie już takiego obowiązku.

 


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 

 • Przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu (WYKAZ BANKÓW). Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
 • Przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
 • Osobiście w Urzędzie Miasta Krakowa:
  • ul. Stachowicza 18 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 15, parter
  • os. Zgody 2 pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 15.00 I piętro, pok. 117-119
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres:
Urząd Miasta Krakowa
Krakowskie Centrum Świadczeń
Referat ds. Świadczeń Wychowawczych
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

 


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca)
 • opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego)
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor domu pomocy społecznej

Wszelkie czynności związane ze złożeniem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz pobieraniem świadczenia wychowawczego są BEZPŁATNE.

 


OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

Wspólne zamieszkiwanie

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeśli rodzic lub opiekun zamieszkuje wspólnie
z dzieckiem oraz dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

Zamieszkiwanie w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie 500+ przysługuje, jeśli Wnioskodawca wraz z dzieckiem zamieszkuje na terenie Polski (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Urzędzie wniosek zostanie przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. MUW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia. Niepoinformowanie Urzędu o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

Opieka naprzemienna

Naprzemienna opieka nad dzieckiem może być orzeczona po rozwodzie lub po rozpadzie związku nieformalnego rodziców dziecka. Ustala się ją na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zaakceptowanego przez sąd planu wychowawczego. Polega na tym, że każde z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej i opiekuje się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (np. 2 tygodnie w miesiącu dziecko mieszka z matką, a dwa tygodnie – z ojcem). Dziecko ma swoje miejsce zamieszkania zarówno u matki, jak i u ojca. Aby ustanowiona została opieka naprzemienna, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem.

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców powinien złożyć osobny wniosek, przedkładając dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej. Każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc.

 


CO NALEŻY ZGŁOSIĆ DO URZĘDU

W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego, od 1 lipca 2019 r. nie trzeba już zgłaszać do Urzędu zmian w sytuacji dochodowej rodziny.

Należy jednak zgłosić:

 • zmianę miejsca zamieszkania
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

Powyższe kwestie należy zgłosić do Urzędu niezwłocznie, by uniknąć nienależnego pobrania świadczenia.

 


TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA

 

Kiedy został złożony wniosek Kiedy nastąpi rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia Od kiedy ustala się świadczenie
01.07.2019 - 31.08.2019 do 31.10.2019
 • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
 • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)
01.09.2019 - 30.09.2019 do 30.11.2019
 • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
 • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)
01.10.2019 - 31.10.2019 do 31.12.2019 od października 2019*
01.11.2019 - 30.11.2019 do 31.01.2020 od listopada 2019*
01.12.2019 - 31.01.2020 do 29.02.2020 od miesiąca złożenia wniosku*
01.02.2020 - 31.05.2021 bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku od miesiąca złożenia wniosku*

 

* - z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ustawie (np. w przypadku urodzenia się dziecka lub śmierci jednego z rodziców, który był Wnioskodawcą)

 


DO POBRANIA

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

pokaż metkę
Autor: Krakowskie Centrum Świadczeń
Osoba publikująca: MARZENA BAGNICKA-BUREK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2019-06-13
Data aktualizacji: 2021-01-22
Powrót