Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

FAQ

1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

2. Jak i gdzie należy złożyć wniosek o kartę?

Wniosek można złożyć zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak i drogą elektroniczną pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

 

 

Wersja tradycyjna:

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Mieszkańcy Krakowa wnioski w formie papierowej mogą składać w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

ul. Stachowicza 18 w godz. 7:40 do 15:00

lub

os. Zgody 2 w godz. 7:40 do 15:00.

Wersja elektroniczna:

Wniosek można również złożyć nie wychodząc z domu - elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Ten sposób jest o wiele wygodniejszy i łatwiejszy, gdyż wniosek wypełniany jest przez system po wprowadzeniu odpowiedzi na umieszczone w kreatorze pytania. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Należy wejść na stronę:  www.empatia.mrpips.gov.pl i wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja jak złożyć wniosek. 

3. Jak ubiegać się o kartę w dodatkowej tradycyjnej formie?

Od 9 czerwca 2021 r. Karta Dużej Rodziny działa w aplikacji mObywatel. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać w aplikacji mObywatel. Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w wersji elektronicznej, chcących posiadać Kartę w wersji tradycyjnej (plastikowej), mogą się o nią ubiegać składając wniosek, dołączając do niego potwierdzenie dokonania opłaty 10,00 zł od osoby.

4. Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie karty lub jej duplikatu oraz do odebrania karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku (stosowne oświadczenie znajduje się we wniosku KDR).

5. Na jaki okres jest przyznawana Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:

- dzieciom do ukończenia 18 roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

- rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.

- osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

- dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

- cudzoziemcom (w przypadku osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny), karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają kartę bezterminowo).

6. Komu od 1 stycznia 2019 roku przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom (przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

- w wieku do 18. roku życia,

- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

7. W jaki sposób rodzic wykazuje, że miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci?

Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca podaje dane nie tylko rodzica oraz małżonka rodzica dla których wnioskuje o kartę, ale wykazuje również dzieci.

Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, może zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje o przyznanie Karty również dla nich.

Dla dziecka niespełniającego warunków ustawy zaznacza się we wniosku (4. strona wniosku) rolę osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Dla takiego dziecka nie wnosi się o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Nie należy wnosić o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla dzieci spełniających warunki ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje lub mniej (np. w przypadku, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci w wieku do 18. roku życia i dziecko w wieku 20 lat, które nie uczy się w szkole lub szkole wyższej).

8. Kiedy we wniosku zaznacza się opcję małżonek?

Opcję małżonek we wniosku zaznacza się, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci.

9. W jakich sytuacjach prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje małżonkowi rodzica?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje nie tylko rodzicowi co najmniej trojga dzieci, ale także małżonkowi tego rodzica. Małżonek rodzica, któremu przyznano kartę, traci prawo do jej posiadania, jeżeli rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.

W przypadku zawarcia małżeństwa przez osoby, z których żadna nie ma/nie miała na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, ale łącznie mają lub mieli co najmniej troje dzieci – np. w sytuacji zawarcia małżeństwa przez osoby, z których jedno ma dwoje dzieci, a drugie jedno dziecko – osobom tym również będzie przysługiwało prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, podobnie jak ich dzieciom, jeśli co najmniej troje z nich będzie w chwili składania wniosku spełniało warunki ustawy. W takiej sytuacji dla obojga małżonków powinna być zaznaczona na wniosku rola osoby w rodzinie „małżonek”. Małżonkowi rodzica prawo do posiadania karty będzie przysługiwało także wówczas, gdy małżeństwo zostanie zawarte po usamodzielnieniu się dzieci.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

10. Kto składa oświadczenie, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci?

Oświadczenie o w/w treści składa wnioskodawca.

11. Czy należy składać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych?

Nie, jednak zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny minister właściwy ds. rodziny może przetwarzać dane członków rodziny wielodzietnej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawy.

Ponadto minister właściwy ds. rodziny może prowadzić działania mające na celu zwiększenie dostępności do informacji o uprawnieniach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie karty, w szczególności przez przekazywanie członkom rodzin wielodzietnych informacji pochodzących od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

Korzystanie z aplikacji mObywatel – aplikacji umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej wymaga akceptacji regulaminu.

12. Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje pracującemu studentowi?

Karta przysługuje pracującemu studentowi, bez względu na rodzaj studiów (licencjackie, magisterskie, jednolite, doktoranckie, dzienne, wieczorowe, zaoczne), pozostającemu na utrzymaniu rodziców.

13. Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od Krakowskiej Karty Rodzinnej?

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny jest przyznawana wszystkim uprawnionym zamieszkującym w Polsce bez względu na to, w której gminie mieszkają. Tylko sam akt złożenia wniosku o kartę jest ograniczony do gminy zamieszkania, aby mieszkańcy mogli jak najbliżej załatwić tę sprawę administracyjną. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. Natomiast Krakowską Kartę Rodzinną otrzymują rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa.

14. Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny sumują się ze zniżkami, które przysługują z tytułu posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej?

Zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej. O tym, czy zniżki się sumują decyduje partner programu udzielający zniżek. Najczęściej można skorzystać tylko z jednej karty.

15. Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Przykład: Małżeństwo z 3 dzieci rozwiodło się, a następnie założyli nowe rodziny. Wówczas złożyli niezależne wnioski o KDR umieszczając w składzie rodziny dzieci i swoich współmałżonków. Czy otrzymają karty?

Tak, rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Istotne jest by w momencie składania wniosku o kartę byli rodzicami co najmniej 3 dzieci w określonym ustawowo wieku. Z karty korzystać mogą także małżonkowie uprawnionych rodziców.   

16. Czy miejsce zameldowania ma znaczenie?

Nie. Wniosek o wydanie karty i jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że przy składaniu wniosku o przyznanie karty nie ma znaczenia miejsce zameldowania. Natomiast obydwie formy Karty muszą być przyznane w tej samej gminie, a wydanie duplikatu możliwe jest wyłącznie w tej samej gminie, w której przyznana została Karta – zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy, członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu, który wydał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

17. Co oznacza zapis z art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny  dotyczący rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci?

Obowiązek utrzymywania dzieci przez rodziców określony jest w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, rodzice obowiązani są do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) względem dziecka, które nie jest jeszcze  w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. 

18. Czy rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka dostają Kartę Dużej Rodziny dożywotnio?

Rodzicowi, przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka, kartę przyznaje się dożywotnio, natomiast dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku braku określenia  terminu umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej, kartę przyznaje się do 18 roku życia. Jednakże w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta / burmistrza lub prezydenta miasta. Wójt / burmistrz / prezydent miasta informuje o tym obowiązku wydając kartę. 

19. Czy w przypadku rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka do nabycia uprawnień bierze się pod uwagę dzieci własne i dzieci w ramach pieczy zastępczej?

Tak. Do korzystania z programu uprawnione są dzieci będące członkami rodziny wielodzietnej czyli zarówno dzieci własne, jak i te objęte pieczą zastępczą. Dla przykładu – uprawnienia wynikające z programu przysługują rodzicom zastępczym, którzy mają jedno dziecko własne i dwoje przyjętych w ramach pieczy zastępczej.

20. Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Co do zasady gmina powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej karty.

21. W jakim czasie od wysłania przez gminę wniosku o wydruk spersonalizowanej tradycyjnej  Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy?

Karty Dużej Rodziny dostarczane są do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do Wytwórni Papierów Wartościowych, która drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

22. Przedłużenie ważności karty np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie nowej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem karty, we wniosku, w części II – członkowie rodziny wielodzietnej, należy wskazać tylko osobę, która występuje o przyznanie nowej karty.

23. Zmiany w liczbie członków rodziny np. narodziny dziecka, przyjęcie dziecka w ramach pieczy zastępczej.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny skutkujących koniecznością przyznania kolejnej karty, we wniosku, w części II – członkowie rodziny wielodzietnej, należy wskazać tylko nowego członka rodziny.

24. Jakie dokumenty należy przedstawić, składając wniosek o przyznanie karty?

Składając wniosek okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz dołącza się albo przedstawia się odpowiednio następujące dokumenty:

- w przypadku rodzica - oświadczenia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 03. że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 01 o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko jest umieszczone; 

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka (tj. osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka)  – oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 02 o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 04 (dotyczy w przypadku wnioskowania o kartę w formie elektronicznej).

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie karty przedstawia się dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania karty, w szczególności: dokument potwierdzający tożsamość lub akt urodzenia (w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia), akt małżeństwa (w przypadku małżonka rodzica).

25. Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w kasie okazać kartę lub na stronie internetowej partnera Karty Dużej Rodziny (np. sklepu internetowego) podać wymagane dane z Karty Dużej Rodziny. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

26. Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny?

Aby otrzymać duplikat Karty Dużej Rodziny należy się zgłosić w gminie, która przyznała kartę.

Wydanie duplikatu utraconej karty to koszt 10,00 zł od osoby. Opłatę należy wnieść na numer konta 82 1020 2892 0000 5602 0590 0941 z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz dane osoby, dla której duplikat Karty ma być wydany tj. imię, nazwisko i nr PESEL. Dowód dokonania wpłaty należy dołączyć do wniosku wraz z oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty - ZKDR-05.

27. Ile kosztuje wydanie karty i w jakiej formie ona występuje?

Uzyskanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne dla każdej osoby zgłoszonej we wniosku, z wyjątkiem wystąpienia o dodatkową tradycyjną formę Karty, której koszt wynosi 10,00 zł od osoby. Kartę można uzyskać w formie tradycyjnej i elektronicznej lub tylko w wersji elektronicznej. Karta w wersji elektronicznej dostępna jest w aplikacji mObywatel.

28. Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek jest aktualizowana na bieżąco i dostępna na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

29. Co w sytuacji, gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają różne miejsca zamieszkania?

Jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsca zamieszkania w różnych gminach, wówczas, każdy z nich składa wniosek w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania, podając jednocześnie dane pozostałych członków rodziny (chyba że dane pozostałych członków rodziny wielodzietnej zawarte są już w systemie, za pomocą którego gmina zamawia Karty Dużej Rodziny).

przykład: w sytuacji, gdy rodzic trojga dzieci, które mieszkają w innej gminie, złoży wniosek o przyznanie mu Karty Dużej Rodziny i we wniosku tym wskaże swoje dzieci, wówczas gmina właściwa dla zamieszkania tego rodzica powinna zamówić wydruk Karty Dużej Rodziny dla tego rodzica i nie zamawiać wydruku Kart Dużej Rodziny dla jego dzieci.  

30. Czy rodzicowi, któremu odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską przysługują uprawnienia wynikające z programu?

Rodzic, który ma Kartę Dużej Rodziny, nie traci uprawnień, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Utrata przez rodzica uprawnień nie następuje, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

przykład: w przypadku, gdy rodzic ma na utrzymaniu sześcioro (i więcej) dzieci, a sąd umieścił w pieczy zastępczej troje z nich (ograniczenie władzy rodzicielskiej w stosunku do trojga dzieci). Wówczas rodzic zatrzymuje pełnię władzy rodzicielskiej w stosunku do pozostałej trójki dzieci.

31. Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują osobom tworzącym związki nieformalne?

Tak, o ile każda z osób tworzących związek nieformalny jest rodzicem co najmniej trojga dzieci. Zatem w sytuacji, gdy w związku nieformalnym partnerzy mają wspólnie troje dzieci, to każde z nich jest rodzicem trojga dzieci i każdemu z nich przysługiwać będą uprawnienia. Natomiast w przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały.

Przykład: w związku nieformalnym kobieta ma dwoje dzieci, a mężczyzna ma troje dzieci, wśród tych dzieci jedno dziecko jest wspólne - w takiej sytuacji uprawnienia wynikające z programu przysługiwać będą wyłącznie mężczyźnie (gdyż on jest rodzicem trojga dzieci). Uprawnienia wynikające z programu przysługują temu partnerowi, który jest rodzicem trojga dzieci (mogą być to dzieci z różnych związków).

32. Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują, jeżeli rodzic nie mieszka z dziećmi?

Tak. Rodzina nie musi mieszkać razem, aby otrzymać zniżki.

33. Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują maturzystom?

Tak. Jeżeli osoba w wieku powyżej 18. roku życia zdawała w maju maturę, to uprawnienia będą jej przysługiwać do 30 września tego samego roku. Osoba taka powinna przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożyć oświadczenie lub dostarczyć zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki ze szkoły, w której zdawała maturę.

34. Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują dzieciom małżonka?

Tak. Bez znaczenia jest, czy troje dzieci pochodzi ze związku małżeńskiego, czy też z innych związków małżonków.

przykład 1:  małżonkowie mają jedno wspólne dziecko i każdy z małżonków ma po jednym dziecku z innych związków,

przykład 2: małżonkowie mają troje wspólnych dzieci, a jeden z małżonków ma dwoje dzieci z innych związków,

przykład 3: małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, ale jeden z małżonków ma troje dzieci z innych związków.

35. Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują rozwodnikom?

Tak. Uprawnienia wynikające z programu przysługują rodzicowi, który ma lub miał kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Bez znaczenia jest, czy rodzic ten jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim mieszkają.

przykład 1:  rozwodnik ma z pierwszą żoną dwoje dzieci, z drugą żoną (z którą też już jest po rozwodzie) jedno dziecko i dzieci te mieszkają ze swymi matkami, to uprawnienia wynikające z programu przysługują zarówno ojcu (bo jest on rodzicem trojga dzieci), jak i jego wszystkim dzieciom.

przykład 2:  rozwodnik ma z pierwszą żoną tylko dwoje dzieci, a Karta przysługiwała mu z tytułu bycia małżonkiem rodzica (pierwsza żona jest matką trójki dzieci), to po rozwodzie traci uprawnienia.

36. W jakich sytuacjach urzędnik może żądać aktu małżeństwa?

Uprawnienia wynikające z programu przysługują małżonkowi rodzica, mającego na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Małżonek może nie mieć żadnych własnych dzieci. W przypadku, gdy małżonek będzie się ubiegać o przyznanie uprawnień, a powstaną wątpliwości co do jego związku małżeńskiego z rodzicem, wówczas składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać akt małżeństwa.

37. Czy można złożyć wniosek i uzyskać Kartę Dużej Rodziny od razu w dwóch wersjach, tradycyjnej oraz aplikacji na telefon i czy jest to wtedy nieodpłatne?

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, członek rodziny wielodzietnej otrzymuje Kartę w wersji zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej, chyba, że osoba zrezygnuje z tradycyjnej formy Karty – wtedy otrzyma ją tylko w wersji elektronicznej. W przypadku chęci zamówienia dodatkowej tradycyjnej formy karty w okresie późniejszym opłata wynosi 10 zł.

38. Czy odbiór karty osobisty jest konieczny, czy też można ją otrzymać pocztą?

Elektroniczną formę karty uzyskuje się poprzez zalogowanie do aplikacji mObywatel, natomiast tradycyjną formę karty odbiera się w Krakowskim Centrum Świadczeń na ul. Stachowicza 18 po otrzymaniu stosownego zawiadomienia (wiadomość SMS) o dostępności karty. Do odbioru Karty uprawniony jest każdy członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do odbioru karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wskazanych we wniosku.

39. Czy jeżeli któreś z dzieci rodziców-seniorów nie urodziło się w Krakowie osoba składająca wniosek musi dostarczyć jakiś dodatkowy dokument, załącznik?

Miejsce urodzenia się członka rodziny wielodzietnej nie rozstrzyga o jego uprawnieniach do uzyskania Karty Dużej Rodziny, a zatem żaden dodatkowy dokument nie jest wymagany do złożenia wniosku.

40. Czy jest możliwe składanie wniosków o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną.

Istnieje możliwość składania drogą elektroniczną w/w wniosku oraz dokumentów, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy  Emp@tia, PIU Emp@tia),  dostępnym pod adresem: 

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/

Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia - moduł ewnioski

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2019-01-21
Data aktualizacji: 2021-07-02
Powrót