Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Okres świadczeniowy 2017/2018

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, iż wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych 500+ można pobrać i złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa:

 • ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00,
 • os. Zgody 2 w godz. 7.40 - 15.30.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w okresie świadczeniowym 2017/2018:

1. Dochody:

 • Rokiem bazowym przy obliczaniu dochodów rodziny jest rok 2016.
 • Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej są wliczane do dochodu rodziny.
 • Do dochodu rodziny wliczany jest zwrot niewykorzystanej ulgi podatkowej na dzieci.
 • Jeśli członek rodziny utraci zatrudnienie i podejmie je ponownie u tego samego pracodawcy w okresie krótszym niż 3 miesiące, nie będzie to traktowane jako utrata i uzyskanie dochodu.
 • Dochód uzyskiwany w roku bazowym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym będzie ustalany na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia z urzędu skarbowego, które powinno zabierać informacje odpowiednio o:
  • Formie opłacanego podatku
  • Wysokości przychodu
  • Stawce podatku
  • Wysokości opłaconego podatku

2. Opieka naprzemienna – zgodnie z nową definicją opieką naprzemienną jest opieka sprawowana zgodnie z orzeczeniem sądu  w porównywalnych i powtarzających się okresach naprzemiennie przez oboje rodziców rozwiedzionych lub żyjących w rozłączeniu.

3. Wymóg alimentów

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały przyznane alimenty na rzecz dziecka. Aby alimenty były uwzględnione, muszą być przyznane na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, czyli:

 • postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentacyjnym
 • ugoda zatwierdzona przez sąd
 • prawomocny wyrok sądu
 • ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona przez sąd
 • akt notarialny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności

Wyjątkiem jest sytuacja, w której:

 • Drugi z rodziców dziecka nie żyje (należy przedłożyć dane zmarłego rodzica – imię, nazwisko, nr PESEL)
 • Ojciec dziecka jest nieznany (należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka i oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że w akcie urodzenia dziecka nie wprowadzono zmian)
 • Powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone przez sąd (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)
 • Jeden z rodziców został zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztach utrzymania dziecka (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)
 • Dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

4. Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych i wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wypełnia i podpisuje Wnioskodawca, który ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie.

5. Jeśli Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy przebywa za granicą, we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy podać dane tej osoby, kraj przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

W przypadku wniosków złożonych na OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018:

Kiedy został złożony wniosek

Kiedy nastąpi wydanie decyzji i wypłata

Od kiedy ustala się świadczenie

01.08.2017 – 31.08.2017

Do 31.10.2017

Od 01.10.2017

01.09.2017 – 30.09.2017

Do 30.11.2017

Od 01.10.2017

01.10.2017 – 31.10.2017

Do 31.12.2017

Od 01.10.2017

01.11.2017 – 30.11.2017

Do 31.01.2018

Od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

01.12.2017 – 31.01.2018

Do 28.02.2018

Od miesiąca złożenia wniosku. nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

01.02.2018 – 30.09.2018

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku

Od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Płaszewska
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2017-07-31
Data aktualizacji: 2019-01-08
Powrót