Wnioski wraz z załącznikami do pobrania

Mini przewodnik jak prawidłowo wypełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

 

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania
Fot. Sprawy Społeczne

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Druk wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018

ZAŁĄCZNIK nr 6 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

ZAŁĄCZNIK nr 6a - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej 

ZAŁĄCZNIK nr 2 - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dotyczy okresu zasiłkowego 2017/2018)

ZAŁĄCZNIK nr 3 -Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości Jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZAŁĄCZNIK nr 4 - Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

ZAŁĄCZNIK nr 8 - Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

ZAŁĄCZNIK nr 7 - Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA USTAWOWA

ZAŁĄCZNIK nr 1 -  Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi ustawowej na okres zasiłkowy 2017/2018

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA GMINNA:

ZAŁĄCZNIK nr 1 -  Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi gminnej

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na okres zasiłkowy 2017/2018

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Druk wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

ZAŁĄCZNIK nr 1 -Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Druk wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2017/2018

 

Forma płatności lub upoważnienie przekazywania świadczeń rodzinnych na konto osoby wskazanej przez wnioskodawcę

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O DOCHODZIE UZYSKANYM

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POBIERANIU LUB NIE POBIERANIU ŚWIADCZEŃ

 

WNIOSEK ZUS O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne