FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania
Fot. www.krakow.pl

Kiedy można składać wnioski o zasiłki rodzinne.

Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres zasiłkowy aktualnie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić chcąc skorzystać z dodatku do zasiłku w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego i przez jaki okres jest on wypłacany?

Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego. 

Dodatek ten przysługuje nie dłużej niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych,

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

·         bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

·         podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

·         dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

·         w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Niezbędne dokumenty:

·         zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

·         zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych − w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;

·         imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia,

·         zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

 

Komu przysługuje becikowe.

Jednorazową zapomogę (ustawową) wypłaca się w miejscu zamieszkania jednego z rodziców dziecka. Świadczenie przysługiwać będzie po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży.

Prawo do w/w świadczenia jest uzależnione od dochodów rodziny (jest to kwota 1922,00 zł na osobę w rodzinie)

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (gminna) przysługuje wówczas, gdy wnioskodawca zamieszkuje w Krakowie w dniu złożenia wniosku o świadczenie i zamieszkiwał w Krakowie na rok przed dniem urodzenia się dziecka. Dziecko musi być również mieszkańcem Krakowa

Osoba ubiegająca się o to świadczenie winna przedstawić dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Krakowie.

Prawo do w/w świadczenia jest uzależnione od dochodów rodziny (jest to kwota 850,00 zł na osobę w rodzinie)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne