FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania
Fot. www.krakow.pl

1. Kiedy należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Termin do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie jest określony przepisami. Oznacza to, iż dokumentacja może być składana przez cały miesiąc, natomiast świadczenie przyznawane jest na okres 6 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 2. Czy dochodem osoby ubiegającej się o dodatek jest wynagrodzenie za pracę/świadczenie emerytalno-rentowe w kwocie "netto" czy "brutto"?

Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku wynagrodzenia za pracę dochodem jest kwota stanowiąca podstawę do opodatkowania.
W odniesieniu do świadczeń emerytalno-rentowych, z uwagi na brak kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenia społeczne, dochodem jest kwota emerytury/renty „brutto”, powiększona o ewentualnie wypłacane dodatki (np. dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny).

Uwaga! Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2009 r. I OPS 8/2009 do dochodu nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego.

Natomiast zaliczka na podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlegają odjęciu.

3. Co nie jest wliczane do dochodu osoby ubiegającej się o dodatek?

Do dochodu nie są wliczane:

 • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów (np. stypendia szkolne dla uczniów nie mylić ze stypendiami dla studentów!)
 • dodatek dla sieroty zupełnej
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • pomoc w zakresie dożywiania
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • dodatek pielęgnacyjny (zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2009 r., I OPS 8/2009)
 • zasiłek okresowy z pomocy społecznej
 • jednorazowe świadczenia pieniężne (np. zasiłek celowy) i świadczenia w naturze (np. pomoc w formie gorącego posiłku) z pomocy społecznej
 • dodatek mieszkaniowy
 • dodatek energetyczny
 • zapomoga pieniężna, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
 • świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220)
 • świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)
 • dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z póżn. zm.)

4. Czy zamieszkiwanie w lokalu osoby niepełnosprawnej ma wpływ na kryteria przyznawania dodatku?

 Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o dodatkowe 15 m2. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 5. Jakie wydatki mieszkaniowe uwzględnia się przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego?

Zgodnie z art. 6 ust. 4-6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są:

 1. czynsz (ale wyłącznie do wysokości czynszu jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy),
 2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 5. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

Wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną czy telefon nie podlegają dofinansowaniu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WIOLETTA KARLIŃSKA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne