Ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Fot. pixabay.com

 

Z wnioskiem o ustalenie prawa do ww. świadczeń może wystąpić:

 

- świadczeniodawca - szpital lub inna placówka medyczna udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej

- świadczeniobiorca – osoba fizyczna

 

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

1.   nieubezpieczone,

2.  posiadające obywatelstwo polskie lub status uchodźcy lub są objęte ochrona uzupełniającą    
     albo posiadają zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z  okolicznością, o której
     mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia  2013 r. o cudzoziemcach;

3.  posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

4.   spełniające n/w kryterium dochodowe:

  • osoby samotnie gospodarujące, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tzn. nie przekracza 634,00 zł netto,
  • osoby w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ustawy    o pomocy społecznej, tzn. nie przekracza 514,00 zł netto

W przypadku złożenia wniosku przez świadczeniodawcę decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązuje od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej natomiast na wniosek świadczeniobiorcy decyzja obowiązuje od dnia złożenia wniosku.

Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje:

1.     90 dni od dnia określonego w decyzji – w przypadku wydania decyzji z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,

2.     90 dni od dnia złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę,

3.     90 dni od dnia udzielenia pomocy – w przypadku wniosku złożonego przez świadczeniodawcę.

 

Procedura SO-02 Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 

Wywiad środowiskowy przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pracownik socjalny szpitala.

 

Wzory wniosków udostępniane i przyjmowane są:

I. Urząd Miasta Krakowa – Wydział Świadczeń Socjalnych, ul. Stachowicza 18 II piętro, pok. 216

II.     Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa

III.    w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Tagi: zdrowie, pomoc

Pokaż metkę
Osoba publikująca: DOMINIK STRZEBAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne