Imię i nazwisko
Pokój
214
Telefon
12 616 5052
Fax
12 616 5053
Zakres obowiązków

Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań Referatu w zakresie:
- monitorowania działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- wydawania decyzji w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- opieki nad repatriantami,
- realizacji rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Krakowie,
- zawierania umów z podmiotami niepublicznymi w zakresie zadań pomocy społecznej, wspeiranie rodziny i pieczy zastępczej, działalności charytatywnej i zatrudnienia socjalnego.
- ustalenie wyskości świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy,
- pokrywanie opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową,
- realizacja programu Krakowska Karta Rodzinna
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny

Data aktualizacji: 2015-05-25 Pokaż metkę
Osoba publikująca: DOMINIK STRZEBAK
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
<< Wstecz