Referat do Spraw Społecznych (SO-02)

Symbol:
SO-02
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5057
Faks:
12-616-5053

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Cichy Przemysław
kierownik referatu21412 616 5052
Białek Antonina
podinspektor305A12 616 5058
Jarosz Anna
główny specjalista305 12 616 5055
Kaczor Agnieszka
inspektor305A12 616 1981
Kwapisz Dorota
inspektorI p. box 212 616 5298
Pokusa Grzegorz
inspektor216, Stachowicza 1812 616 5051
Puszkarz Elżbieta
inspektor 21612 616 5032
Rak Anna
starszy inspektor322, Plac Wszystkich Świętych 3-412 616 1970
Stachowicz Paweł
starszy inspektor21312 616 5057
Stawiarski Adam
starszy inspektor213 12 616 5050
Strzebak Dominik
starszy inspektor213A12 616 5182
Wrona Tomasz
podinspektor102b12 616 5008
Łypaczewska Karolina
główny specjalista213A12 616 5262

Zakres działania:

1. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Grodzkiego Urzędu Pracy w przypadku zlecenia ich przez Kierownika pionu.
2. Koordynowanie procesu repatriacji zapraszanych przez Gminę Miejską Kraków rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa w ramach repatriacji, z wyłączeniem osób zapraszanych do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D w Krakowie.
3. Udzielanie pomocy repatriantom i uprawnionym członkom ich rodzin na podstawie:
a) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w tym poprzez zawieranie umów w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów,
b) obowiązującej uchwały Rady Miasta Krakowa, dotyczącej formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Miejską Kraków.
4. Ustalanie wysokości i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
5. Wydawanie decyzji dotyczących pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za samotnych oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.
6. Ustalanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawanie decyzji.
7. Uczestnictwo w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 poprzez: :
a) występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na planowane do realizacji zadania,
b) zabezpieczanie środków w budżecie stanowiących udział Gminy,
c) realizację zadań zaplanowanych w danym roku oraz sporządzanie sprawozdań,
d) współpracę z Wojewodą Małopolskim, stowarzyszeniami romskimi, MOPS-em w Krakowie, Zespołem Ekonomiki Oświaty (ZEO) w Krakowie, asystentami romskimi i krakowskimi placówkami oświatowymi celem realizacji zadań Programu.                             


8. Zawieranie umów zlecających realizację zadań publicznych na podstawie przeprowadzonych przez MOPS w Krakowie otwartych konkursów ofert i w których MOPS pełni funkcję Realizatora zadania, w zakresie: 
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,              
d) działalności charytatywnej,                                                                                                                              
e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.         
9. Zawieranie umów w sprawie dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków samorządu powiatowego, w których MOPS pełni funkcje Realizatora zadania.  
10. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Kraków, w zakresie zadań, o których mowa w ust. 8, na podstawie informacji z SO-01 o braku dokonania przez podmiot niepubliczny zwrotu dotacji, nierozliczonej przez MOPS.
11. Realizowanie programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+, w tym w szczególności:
a) wydawanie i przedłużanie ważności kart,
b) pozyskiwanie partnerów programu.
12. Realizowanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny poprzez:
a) ustalanie uprawnienia do Karty Dużej Rodziny,
b) przekazywanie za pomocą systemu informatycznego do wykonawcy Kart, wymaganych danych o rodzinach wielodzietnych, którym mają być wydane Karty Dużej Rodziny,
c) wydawanie Karty Dużej Rodziny.
13. Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny w zakresie realizacji Krakowskiej Karty Rodzinnej.
14. Obsługa administracyjno/kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

Uwagi:

Przyjmuje interesantów :
ul.Stachowicza 18 : 
I piętro: box. 1,2 - przyjmowanie wniosków o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Karty Dużej Rodziny,
II piętro, pok. 213 - wydawanie Karty Dużej Rodziny, Tel. 5050.
II piętro: pok. 214, 216;
III pietro: pok.305A.

os. Zgody 2
  -
 wyłącznie w okresie  od sierpnia do  końca  września każdego roku
I p. pokój 119 - obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej, tel.: 12 616-5050.<< Wstecz