Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Rodziny (PS)

Symbol:
PS
Adres siedziby:
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon:
12-616-1970, 12-616-1981

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Paszkot Marzena
główny specjalista-pełnomocnik prezydenta miasta32212 616 1970

Zakres działania:

Zadania Pełnomocnika określa  Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 953/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.

Działa w obszarze szeroko rozumianej polityki prorodzinnej Miasta Krakowa. Odpowiada za:
1) opracowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia rodziny.
2) koordynację i  monitoring  realizacji programu Krakowska Karta Rodzinna,
3) koordynację działań i współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz stworzenia systemu motywacyjnego dla zwiększania liczby zawodowych rodzin zastępczych,
4) współpracę i współdziałanie z Zastępcami,  Pełnomocnikami oraz Doradcami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, w zakresie przygotowania i wdrażania programów, projektów, działań wpływających na sytuację rodzin,
5) współpracę z instytucjami wdrażającymi programy i fundusze krajowe oraz unijne w obszarze polityki rodzinnej,
6) inicjiwanie i realizację programów edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych na rzecz krakowskich rodzin oraz współpracę przy koordynacji działań w tym zakresie,
7) współpracę z Radami i Zarządami Dzielnic  w zakresie wdrażania działań na rzecz szeroko rozumianej polityki prorodzinnej,
8) rozpoznawanie potrzeb i możliwości realizacji przedsięwzięć Gminy Kraków w ramach prowadzonej polityki prorodzinnej,
9) współpracę z administracją samorządową i państwową.

Organizuje  kampanie,  konferencje, sympozja, panele i spotkania poświęcone problematyce rodzinnej.
Przewodniczy zespołom zadaniowym opracowującym dokumenty o charakterze programowym lub opiniującym je.<< Wstecz