Referat Ds. Nienależnych Świadczeń (SO-03-4)

Symbol:
SO-03-4
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5072, 12-616-5014
Faks:
12-616-5071

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Czaplicka Edyta
kierownik referatu21212 616 5072
Bartosiewicz Sylwia
starszy inspektor21512 616 5014
Bubień Magdalena
główny specjalista21512 616 5014
Niechaj Sebastian
podinspektor211, Stachowicza 1812 616 5054
Niżański Jarosław
starszy inspektor21112 616 5054
Zbrowski Bartłomiej
starszy inspektor21112 616 5084

Zakres działania:

1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i jednorazowego świadczenia "Za życiem" ) oraz należności dłużnika alimentacyjnego.
2. Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz należności dłużnika alimentacyjnego.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ust. 1 i 3.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych ustalających zmianę sposobu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz jednorazowego świadczenia "Za życiem".
6. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz jednorazowego świadczenia "Za życiem").
7. Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych zgodnie z właściwością.
8. Sporządzanie wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do egzekucji sądowej w stosunku do należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i składanie ich do organu egzekucyjnego.
9. Współpraca z organami egzekucyjnymi oraz Wydziałem Finansowym w zakresie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem"  oraz należności dłużnika alimentacyjnego.
10. Monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego.
11. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie sposobu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz świadczeń wychowawczych) oraz należności dłużnika alimentacyjnego dotyczące umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty, do organu wyższej instancji.
12. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

Uwagi:

Przyjmuje interesantów :
ul.Stachowicza 18, II piętro, pok. 211, 212, 215 : pn. - pt. od 7.40 do 15.30
Nr telefonów: 12 616 5084; 12 616 5072; 12 616 5014<< Wstecz