Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Organizacyjno-Finansowy (SO-01)

Symbol: SO-01
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5046, 12-616-5044
Faks: 12-616-5037
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Pierzchała Anna
kierownik referatu209 a12 616 5046
Grudzińska-Talarek Monika
inspektor10112 616 5023
Jankowiak Kinga
inspektor20912 616 5291
Kawecka Marzena
główny specjalista209 12 616 5044
Koczanowska-Szanduła Ewa
główny specjalista21012 616 5056
Krzysiak Małgorzata
inspektor21012 616 5043
Lipińska-Piekarska Joanna
główny specjalista40212 616 1160
Nowińska Aneta
kancelista10112 616 5023

Zakres działania:

1) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Centrum,
2) organizowanie i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu korespondencji otrzymywanej i wysyłanej przez Centrum,
3) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Centrum,
4) koordynowanie sporządzania informacji z realizacji aktów prawa miejscowego oraz aktów kierowania UMK,
5) koordynowanie opracowywania projektów kart usług/procedur zewnętrznych oraz instrukcji postępowania/procedur wewnętrznych, określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Centrum,
6) ewidencjonowanie i nadzorowanie terminowości załatwiania:
a) skarg, wniosków lub petycji interesantów,
b) korespondencji od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa,
c) interpelacji radnych, wniosków Komisji Rady Miasta Krakowa,
d) interwencji, wniosków i postulatów posłów i senatorów,
e) informacji publicznej udzielanej na wniosek oraz za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań,
7) koordynacja udzielania odpowiedzi w imieniu Centrum na korespondencję wpływającą do Centrum, w tym w szczególności dotyczącą sprawozdań z realizacji programów sektorowych Strategii Rozwoju Krakowa i innych Programów, Raportu o Stanie Miasta, Raportu o Stanie Gminy,
8) prowadzenie i aktualizowanie rejestrów: udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw; pieczątek i pieczęci urzędowych,
9) planowanie i ewidencja spraw związanych z uczestnictwem pracowników Centrum w szkoleniach, sympozjach i konferencjach, obsługa rejestru krajowych delegacji służbowych,
10) koordynowanie i realizowanie spraw związanych z dokumentowaniem SZJ oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym obsługa aplikacji SEZAM (upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach i aplikacjach informatycznych),
11) koordynowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i informacji prasowych, kompletności informacji publikowanych w BIP oraz na portalu MPI Magiczny Kraków; obsługiwanie kont Centrum: na portalu ePUAP w aplikacji informatycznej
Servo ePUAP, e-mailowego Centrum, w aplikacji INTG - aktualizowanie intranetowej książki telefonicznej; dbałość o zapewnienie właściwej informacji wizualnej dla stron,
12) koordynacja załatwiania bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników. Prowadzenie ewidencji kart badań okresowych w zakresie medycyny pracy i czuwanie nad terminowością ich wykonywania,
13) sporządzanie zamówień na środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej oraz nadzór nad ich właściwym wykorzystaniem,
14) prowadzenie księgi inwentarzowej majątku trwałego i kartotek osobistego wyposażenia oraz gospodarowanie składnikami majątkowymi w Centrum,
15) ewidencja i aktualizacja kart użytkowników urządzeń komputerowych w Centrum,
16) przygotowanie projektu budżetu Miasta w zakresie zadań budżetowych Centrum, nadzór nad realizacją planu finansowego Centrum, sporządzanie i uzgadnianie pod względem finansowym sprawozdań,
17) wnioskowanie zmian w planie finansowym UMK na podstawie pisemnych wniosków z komórek organizacyjnych Centrum,
18) prowadzenie ewidencji rachunków, faktur i umów w aplikacji GRU i WYBUD oraz programie Excel. Sprawdzanie ich prawidłowości pod względem finansowym i przekazywanie do Wydziału Finansowego do wypłaty,
19) sporządzenie harmonogramów realizacji wydatków Centrum, dokonywanie korekt oraz nadzór nad realizacją poszczególnych zadań wg harmonogramów,
20) obsługa aplikacji informatycznych służących wspomaganiu budżetu zadaniowego Centrum w zakresie planowania i rozliczania środków, w tym aplikacji do wspomagania zarządzania płynnością Miasta Krakowa,
21) koordynowanie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w Centrum,
22) przygotowywanie listy wypłat świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka przyznanych na podstawie decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.