Krakowskie Centrum Świadczeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Ds. Zasiłków Rodzinnych (SO-03)

Symbol: SO-03
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5555
Faks: 12-616-5071
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Zakres działania:

1) weryfikacja pod względem merytorycznym przyjętych wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowych zapomóg (ustawowej i gminnej) z tytułu urodzenia się dziecka oraz jednorazowego świadczenia "Za życiem",

2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń, o których mowa w pkt. 1, zwanych dalej świadczeniami,

3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1,

5) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i zobowiązania do ich zwrotu, w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego i zobowiązania do jego zwrotu, w sprawach nienależnie pobranych jednorazowych zapomóg (ustawowej i gminnej) z tytułu urodzenia się dziecka i zobowiązania do ich zwrotu oraz w sprawach ustalenia nienależnie pobranego jednorazowego świadczenia "Za życiem" i zobowiązania do jego zwrotu,

6) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,

7) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń oraz nienależnie pobranych świadczeń do organu wyższej instancji,

8) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń,

9) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,

10) wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na podstawie ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.


Uwagi:

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń: przy ul. Stachowicza 18 oraz os. Zgody 2  w godzinach od 7:40 do 15:30. 

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce, warto wcześniej umówić wizytę w Centrum za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto zachęcamy Państwa do załatwienia spraw drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego (infolinia: 12 616 55 55) oraz mailowego (so.umk@um.krakow.pl). 

Wykaz spraw znajduje się na stronie : www.sprawyspoleczne.krakow.pl