Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (gminna)

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000 złotych przysługuje na każde urodzone żywe dziecko, pod warunkiem, że matka lub ojciec zamieszkuje w Krakowie, co najmniej od roku przed dniem narodzin dziecka.

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (gminna)
Fot. Sprawy Społeczne

Zapomoga przysługuje, jeżeli wnioskodawca (rodzic, opiekun) zamieszkuje wraz z dzieckiem w Krakowie.

Zapomoga przysługuje osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 850 zł.

Rodzicom lub opiekunom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W okresie zasiłkowym 2016/2017 obowiązującym od dnia 1.11.2016 r. do dnia 31.10.2017 r. obowiązuje dochód osiągnięty w 2015 roku.

Zapomoga przysługuje również na dziecko przysposobione. Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 1. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
 2. Ksero dowodu osobistego/paszportu osoby ubiegającej się o świadczenie (oryginał przedstawić do wglądu)
 3. Karta pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie (do wglądu):
  • zezwolenia na osiedlenie się,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
  • zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego cudzoziemcowi, który: posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka.
 2. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka (np. dowód osobisty, karta pobytu lub urzędowe potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy albo inny dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków). Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych.
 3. W przypadku dziecka przysposobionego kserokopia: odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenia sądu albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
 4. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginał do wglądu);
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów (nie dotyczy osób posiadających Krakowską Kartę Rodzinną):
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie (załącznik Nr 3) członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.;
 • Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2015 r. (załącznik Nr 5);
 • Oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2015 (załącznik Nr 6);
 • Zaświadczenie z ZUS albo oświadczenie (załącznik Nr 4) członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2015;
 • Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie (załącznik Nr 7) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2015;
 • Zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2015 r. lub informację właściwego sądu
 • Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu - w przypadku utraty dochodu
 • Dokument określający datę oraz wysokość uzyskanego dochodu netto z  miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku 2015

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

ZAŁĄCZNIK nr 1 -Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi gminnej

ZAŁĄCZNIK nr 5 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZAŁĄCZNIK nr 6 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

ZAŁĄCZNIK nr 7 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

PROCEDURA SO-21 JEDNORAZOWA GMINNA ZAPOMOGA FINANSOWA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne