Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (gminna)

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000 złotych przysługuje na każde urodzone żywe dziecko, pod warunkiem, że matka lub ojciec zamieszkuje w Krakowie, co najmniej od roku przed dniem narodzin dziecka.

Zapomoga przysługuje, jeżeli wnioskodawca (rodzic, opiekun) zamieszkuje wraz z dzieckiem w Krakowie.

Zapomoga przysługuje osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 000 zł.

Rodzicom lub opiekunom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Zapomoga przysługuje również na dziecko przysposobione. Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 1. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
 2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu
 3. Karta pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie (do wglądu):
  • zezwolenia na osiedlenie się,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
  • zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego cudzoziemcowi, który: posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka.
 2. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka (np. dowód osobisty, karta pobytu lub urzędowe potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy albo inny dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków). Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych.
 3. W przypadku dziecka przysposobionego kserokopia: odpisu prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym, w sprawie o przysposobienie dziecka.
 4. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginał do wglądu);
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów (nie dotyczy osób posiadających Krakowską Kartę Rodzinną):
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2022 (załącznik Nr 2);
 • Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie (załącznik Nr 3) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022;
 • Zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2022 r. lub informację właściwego sądu
 • Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu - w przypadku utraty dochodu
 • Dokument określający datę oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku 2022.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Uchwała nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego tekst jednolity z 2017 r. poz. 3670).

Uchwała nr CXIII/2987/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/540/12 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego tekst jednolity z 2018 r. poz. 7099).

PROCEDURA SO-21 JEDNORAZOWA GMINNA ZAPOMOGA FINANSOWA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Składanie wniosków o jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka drogą elektroniczną (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny):

www.epuap.gov.pl

https://epuap.gov.pl/

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2012-05-10
Data aktualizacji: 2024-04-08
Powrót