Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kiedy można składać wnioski o zasiłki rodzinne.

Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres zasiłkowy tj. na okres od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca danego roku (w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną) i od 1 sierpnia danego roku (w przypadku wniosków papierowych).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić chcąc skorzystać z dodatku do zasiłku w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego i przez jaki okres jest on wypłacany?

Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego. 

Dodatek ten przysługuje nie dłużej niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych,

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

· bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

· podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

· dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

· w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Niezbędne dokumenty:

·  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

·  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

 

Komu przysługuje becikowe.

Jednorazową zapomogę (ustawową) wypłaca się w miejscu zamieszkania jednego z rodziców dziecka. Świadczenie przysługiwać będzie po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży.

Prawo do w/w świadczenia jest uzależnione od dochodów rodziny (jest to kwota 1922,00 zł na osobę w rodzinie)

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (gminna) przysługuje wówczas, gdy wnioskodawca zamieszkuje w Krakowie w dniu złożenia wniosku o świadczenie i zamieszkiwał w Krakowie na rok przed dniem urodzenia się dziecka. Dziecko musi być również mieszkańcem Krakowa

Osoba ubiegająca się o to świadczenie winna przedstawić dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Krakowie.

Prawo do w/w świadczenia jest uzależnione od dochodów rodziny (jest to kwota 1000,00 zł na osobę w rodzinie)

Dla rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną zapomoga przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

 

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny matce dziecka nie posiadającej uprawnień do zasiłku macierzyńskiego i jest wypłacane w wysokości 1 000,00 zł, przez okres:

- 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

- 65 tygodni przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

- 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

- 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

- 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Ojcu dziecka świadczenie rodzicielskie przysługuje w przypadku:

· skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez matkę dziecka tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

· śmierci matki dziecka;

· porzucenia dziecka przez matkę.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Cierzak
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-06-03
Data aktualizacji: 2024-01-19
Powrót