Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wymagana dokumentacja

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Deklaracja o wysokości dochodów.

3. Dokumenty potwierdzające rodzaj i wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku (np. powiadomienie o wysokości opłat mieszkaniowych, aneks czynszowy, rachunki).

4. Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu – dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych.

Inne dokumenty służące weryfikacji  informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku i  deklaracji  o dochodach:

 a) Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

  • zaświadczenie o dochodach (załącznik nr 3 do procedury)  - w przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. dochód z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło);
  • oświadczenie o dochodach (załącznik nr 4 do procedury)  lub zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu) bądź wysokości opłaconego podatku (w przypadku w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej) za poprzedni rok kalendarzowy – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy/nakaz płatniczy potwierdzające powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych – w przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego/uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego;
  • zaświadczenie/decyzja właściwego organu przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego/świadczenie rodzicielskie – dot. osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego/świadczenia rodzicielskie spoza Miasta Krakowa;
  • odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS/KRUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe;
  • zaświadczenie/karta zasiłkowa z urzędu pracy – dot. osób pobierających świadczenia z urzędu pracy (np. zasiłki, stypendia finansowane ze środków Unii Europejskiej);
  • zaświadczenie/decyzja potwierdzająca rodzaj i wysokość zasiłku/stypendium dla uczniów, studentów i doktorantów – dotyczy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny), pomocy materialnej dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego), stypendia doktoranckie, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom i studentom;
  • oświadczenie o wysokości alimentów (załącznik nr 5 do procedury) – dot. osób otrzymujących alimenty;
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów -  jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego.

b) Tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu lokalu, umowa użyczenia, przydział) lub dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal zamienny albo najem socjalny lokalu – nie jest wymagany w przypadku osób zajmujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

c) Kwestionariusz dotyczący ustalenia wartości użytkowej lokalu mieszkalnego – dotyczy wyłącznie najemców lokali mieszkalnych niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, tzw. zasób prywatny (załącznik nr 7 do procedury).

 

 

 
pokaż metkę
Osoba publikująca: WIOLETTA ZGUD
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-05-20
Data aktualizacji: 2021-07-01
Powrót