Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+”
Fot. Sprawy Społeczne

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

1. Informacja ogólna

Świadczenie wychowawcze w bieżącym okresie zasiłkowym ustalane jest do 30.09.2018 r. Następny okres zasiłkowy będzie trwał od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Konieczne jest złożenie nowego wniosku, można to zrobić od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną: za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, portalu EMPATIA, Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS i elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, a od 1 sierpnia 2018 r. również w wersji papierowej (patrz poniżej, punkt 3.) Wnioski złożone przed tymi datami nie mogę być rozpatrzone jako wnioski na nowy okres świadczeniowy.

W przypadku wniosków złożonych na OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018:

Kiedy został złożony wniosek

Kiedy nastąpi wydanie decyzji i wypłata

Od kiedy ustala się świadczenie

01.02.2018 – 30.09.2018

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku

Od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

 

2. Kto może złożyć wniosek

O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

 • rodzice dziecka (jeśli zamieszkują wspólnie z dzieckiem i utrzymują dziecko)
 • opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka
 • opiekun prawny dziecka

Wszelkie czynności związane ze złożeniem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz pobieraniem świadczenia wychowawczego są BEZPŁATNE.

3. Jak złożyć wniosek

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać na kilka sposobów:

 1. Przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.Pełna treść komunikatu na stronie internetowej MRPIPS.
 2. Przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
 • za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

    https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

 • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS:

    https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

 • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP: 

    https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=zbwnrmoojv8v6641exub

3. Osobiście w Urzędzie Miasta Krakowa:

 • ul. Stachowicza 18, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40- 18.00
 • os. Zgody 2 pok. 117 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40- 15.30

4. Za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres:

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Spraw Społecznych

Referat ds. Świadczeń Wychowawczych

ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

 

4. Jak wypełnić wniosek (filmik)

 

Instrukcja składania wniosków za pośrednictwem platformy ePUAP.

Instrukcja składania wniosków za pośrednictwem portalu Emp@tia. 

https://www.youtube.com/watch?v=RnXHLpSO_vs

https://www.youtube.com/watch?v=tadcOpPUsUA

 

5. Jak wypłacane są świadczenia

Przysługujące świadczenie wychowawcze może być wypłacone w formie:

 • przelewem na konto bankowe własne lub wskazanej osoby (tę formę odbioru świadczenia rekomendujemy)
 • gotówka w oddziałach PKO Banku Polskiego w Krakowie (nie ma konieczności posiadania konta bankowego w tym banku) – lista placówek (wykaz  placówek), (harmonogram wypłat).

 

Obowiązek aktualizacji danych

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Urzędu Miasta Krakowa wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj:

 • zmiany nazwiska wnioskodawcy lub członków rodziny
 • zmiany stanu cywilnego
 • zmiany składu rodziny
 • zmiany adresu zamieszkania
 • zmiany sytuacji dochodowej rodziny, jeśli świadczenie wychowawcze przyznane jest na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie

 

Nowonarodzone dziecko

Wniosek na nowonarodzone dziecko najlepiej jest złożyć jeszcze w miesiącu urodzenia się dziecka. Wtedy świadczenie wychowawcze ustalane jest od dnia narodzin dziecka. Wysokość świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie – kwotę 500,00 zł dzieli się przez liczbę wszystkich dni w miesiącu urodzenia się dziecka, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę wszystkich dni, za które świadczenie wychowawcze przysługuje. Uzyskaną kwotę zaokrągla się do 10 gr w górę.

Jeśli wniosek na nowonarodzone dziecko zostanie złożony po miesiącu urodzenia się dziecka, świadczenie wychowawcze będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

Na przykład, jeśli dziecko urodziło się 5 kwietnia 2017 r, a wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na to dziecko został złożony jeszcze w kwietniu 2017 r, wysokość przysługującego za kwiecień świadczenia wychowawczego zostanie obliczona następująco:

500,00 zł / 30 (ilość dni miesiąca kwietnia) = 16,67

16,67 x 25 (ilość dni, za które w kwietniu przysługuje świadczenie) = 416,67 -> 416,70zł po zaokrągleniu

Ważne strony (linki)

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r., (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Informacja dotycząca rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Informator Rodzina 500+

Informator skrócony RODZINA 500+

Ważna informacja dla osób pobierających zasiłki rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Materiały do pobrania

 

 • Na okres świadczeniowy 2017/2018

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko.

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 2

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 3

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 4

 

Jak wypełnić wniosek (filmik)

Instrukcja składania wniosków za pośrednictwem platformy ePUAP.

Instrukcja składania wniosków za pośrednictwem portalu Emp@tia.

 

Okres świadczeniowy 2017/2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh1yPMlG49s

https://www.youtube.com/watch?v=HUWEITF_m5Y

 

Najważniejsze terminy

 

RODZINA – do składu rodziny należą:

 • rodzice dzieci lub opiekun faktyczny dziecka
 • dzieci, które:
  • mają mniej niż 25 lat (chyba że posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i z tego tytułu przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – w takim przypadku do składu rodziny można zaliczyć dziecko powyżej 25 roku życia)
  • mieszkają wspólnie z wnioskodawcą
  • pozostają na utrzymaniu wnioskodawcy

 

Do rodziny nie należy:

 • dziecko pod opieką opiekuna prawnego
 • dziecko, które wzięło ślub
 • pełnoletnie dziecko, które pobiera świadczenie wychowawcze na swoje własne dziecko

 

W przypadku opieki naprzemiennej dziecko zalicza się równocześnie do rodzin obojga rodziców, którzy nie żyją wspólnie.

 

PRZYKŁAD:

Rodziną Pani Anny Kowalskiej (wnioskodawcy) jest mąż Jan Kowalski, dziecko Julia Kowalska (10 l.) i dziecko Adam Kowalski (15 l.). Pani Anna Kowalska ma również córkę Martę Kowalską (25 l.), jednak nie wpisuje jej do składu rodziny we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 

PRZYKŁAD 2:

Pan Krzysztof Nowak wspólnie z konkubiną Magdaleną Kwiatkowską wychowuje syna Michała Nowak, więc stanowią trzyosobową rodzinę. Pan Krzysztof Nowak ma córkę Olę Nowak z poprzedniego związku, jednak córka nie mieszka z Panem Krzysztofem. Mimo że Pan Krzysztof Nowak płaci alimenty na rzecz córki, nie wpisuje jej do składu rodziny.

 

Zmiana przy haśle OPIEKA NAPRZEMIENNA

 

OPIEKA NAPRZEMIENNA

Naprzemienna opieka nad dzieckiem może być orzeczona po rozwodzie lub po rozpadzie związku nieformalnego rodziców dziecka. Ustala się ją na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zaakceptowanego przez sąd planu wychowawczego. Polega na tym, że każde z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej i opiekuje się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (np. 2 tygodnie w miesiącu dziecko mieszka z matką, a dwa tygodnie – z ojcem). Dziecko ma swoje miejsce zamieszkania zarówno u matki, jak i u ojca. Aby ustanowiona została opieka naprzemienna, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem.

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc.

 

PRZYKŁAD:

Pan Jan Kowalski ma córkę Darię Kowalską z pierwszego małżeństwa. Zgodnie z wyrokiem rozwodowym, miejsce zamieszkania Darii jest przy matce, ale Pan Jan Kowalski opiekuje się córką w co drugi weekend i przez połowę wakacji i ferii zimowych. NIE JEST to opieka naprzemienna, gdyż rodzice nie opiekują się dzieckiem w porównywalnych okresach czasu.

 

PRZYKŁAD 2:

Pan Andrzej Nowak i Pani Justyna Malinowska mają syna Rafała Nowak, ale nie wychowują go wspólnie. Zgodnie z zatwierdzonym przez sąd planem wychowawczym, Rafał przebywa przez 2 tygodnie w miesiącu u Pani Justyny, a dwa tygodnie u Pana Andrzeja. JEST to opieka naprzemienna.

 

Potem usuwamy wszystko (dochód uzyskany i dochód utracony) i wrzucamy:

DOCHÓD UTRACONY

Utrata dochodu następuje, gdy członek rodziny miał w roku bazowym dochody, których w chwili obecnej już nie uzyskuje. Jeśli dołączy do wniosku odpowiednie dokumenty potwierdzające tę utratę, dochody utracone nie będą uwzględniane przy obliczaniu dochodu członków rodziny.

 

Według ustawy utratą dochodu jest:

 • utrata pracy
 • utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • przejście na urlop wychowawczy
 • zamknięcie działalności gospodarczej
 • zawieszenie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 • utrata świadczenia rodzicielskiego (tzw. „kosiniakowe”)
 • utrata stypendium doktoranckiego
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, jeśli były pobierane po utracie zatrudnienia
 • utrata alimentów lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu śmierci osoby zobowiązanej do płacenia alimentów
 • utrata zasiłku macierzyńskiego wypłacanego z KRUS
 • utrata zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej

 

PRZYKŁAD:

Mąż Pani Anny Kowalskiej pracował w firmie BBB od 2011 roku, jednak z dniem 20.06.2016 r. został zwolniony. Jego dochód z firmy BBB w 2014 roku wyniósł 23 456,60 zł. Pani Anna Kowalska dołącza do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego świadectwo pracy męża i jego PIT 11 z firmy BBB za 2014 rok. Przy obliczaniu dochodów rodziny Pani Anny Kowalskiej dochód męża z tytułu zatrudnienia w firmie BBB nie będzie uwzględniany.

 

PRZYKŁAD 2:

Miesięczne dochody rodziny Pani Justyny Malinowskiej przekraczały 800,00 zł na osobę. Od 15 marca 2017 r. Pani Justyna Malinowska jest na urlopie wychowawczym. Utratę dochodu uwzględnia się od następnego miesiąca, więc w kwietniu 2017 r. składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołączając do niego zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego i swój PIT 11 za 2014 rok. Po utracie dochodu Pani Justyny z 2014 roku, miesięczne dochody rodziny nie przekraczają 800,00 zł na osobę.

 

Jeśli członek rodziny utraci dochód, a następnie w ciągu 3 miesięcy uzyska dochód z tego samego tytułu, nie będzie to traktowane jako utrata i uzyskanie dochodu, tylko jako ciągłość.

 

PRZYKŁAD:

Pan Tomasz pracuje w firmie X od 2016 roku. Dochody Pana Tomasza są na tyle wysokie, że dochód na osobę w rodzinie przekracza próg 800,00 zł i Panu Tomaszowi nie przysługuje świadczenie na pierwsze dziecko. Pan Tomasz zwalnia się w firmy X, w związku z czym następuje utrata dochodu i wtedy rodzina mieści się w kryterium dochodowym. Panu Tomaszowi wypłaca się świadczenie na pierwsze dziecko. Miesiąc później Pan Tomasz zatrudnia się ponownie w firmie X, ale na ½ etatu. Zgodnie z przepisami cofa się utratę dochodu Pana Tomasza i oblicza się dochód rodziny w ten sposób, jakby Pan Tomasz pracował w ciągłości. Kryterium dochodowe jest przekroczone i Pan Tomasz nienależnie pobrał świadczenie na pierwsze dziecko.

 

 

DOCHÓD UZYSKANY

Uzyskanie dochodu następuje, gdy członek rodziny uzyskuje dochody, których nie miał w roku bazowym. Wtedy do dochodu rodziny doliczany jest dochód z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu.

 

Według ustawy uzyskaniem dochodu jest:

 • podjęcie pracy
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • powrót do pracy po urlopie wychowawczym
 • założenie działalności gospodarczej
 • wznowienie działalności gospodarczej, jeśli była zawieszona w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego (tzw. „kosiniakowe”)
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego z KRUS
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej

 

PRZYKŁAD:

Pani Anna Kowalska w 2014 roku była bezrobotna, ale z dniem 01.06.2016 r. rozpoczęła zatrudnienie w firmie DDD. Pani Anna Kowalska dołącza do akt sprawy zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz o dochodzie za miesiąc następujący po miesiącu podjęcia zatrudnienia (czyli za lipiec 2016 r.) pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Obliczając dochód członków rodziny Pani Anny Kowalskiej, od  miesiąca sierpnia 2016 r. uwzględnia się dochód uzyskany z tytułu podjęcia zatrudnienia w firmie DDD.

 

PRZYKŁAD 2:

Pan Jacek Nowak pobiera świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, bo dochody w rodzinie nie przekraczają 800,00 zł na osobę. Z dniem 20.04.2017 r. Pan Jacek Nowak podejmuje pracę. Fakt ten zgłasza w tutejszym Urzędzie i przedkłada zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie za drugi miesiąc pracy (czyli za maj 2017 r.). Po uwzględnieniu nowego źródła zarobku miesięczny dochód na osobę w rodzinie Pana Jacka przekracza 800,00 zł, więc od czerwca 2017 r. Panu Jackowi nie przysługuje świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

 

Jeśli członek rodziny utraci dochód, a następnie w ciągu 3 miesięcy uzyska dochód z tego samego tytułu, nie będzie to traktowane jako utrata i uzyskanie dochodu, tylko jako ciągłość.

 

PRZYKŁAD:

Pani Anna prowadziła działalność gospodarczą (sklep odzieżowy), która nie przynosiła żadnych dochodów. Zamknęła ją z dniem 10 lipca 2017. Od 1 sierpnia 2017 Pani Anna rozpoczęła prowadzenie innej działalności gospodarczej (usługi kosmetyczne), która od razu zaczęła przynosić dochody. Z uwagi na fakt, iż uzyskanie dochodu z tego samego tytułu (prowadzenie działalności gospodarczej) nastąpiło w okresie krótszym niż 3 miesiące, będzie to traktowane jako ciągłość dochodu, czyli przy obliczaniu dochodu rodziny uwzględniony zostanie dochód Pani Anny z poprzedniej działalności gospodarczej.

 

 

OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO

Osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub po rozwodzie, chyba że wychowuje wspólnie z drugim rodzicem co najmniej jedno dziecko.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informację zawartą na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9785,500-dostepne-dla-samotnych-rodzicow.html.

PRZYKŁAD:

Pani Anna Nowak jest rozwiedziona. Z byłym mężem ma córkę Julię, która mieszka wspólnie z nią. Pani Anna ma też syna Adama ze związku nieformalnego z Panem Pawłem Kwiatkowskim. Jako że wychowuje Adama wspólnie z Panem Pawłem, nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko.

 

Osoba samotnie wychowująca dziecko nie otrzyma prawa do świadczenia wychowawczego, jeśli nie ma przyznanych alimentów na dziecko.

Pod uwagę brane są wyłącznie alimenty ustalone na podstawie:

 • prawomocnego wyroku sądu
 • postanowienia sądu
 • postanowienia sądu o zabezpieczeniu alimentacyjnym na czas trwania postępowania
 • ugody zatwierdzonej przez sąd
 • ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd
 • aktu notarialnego, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności

 

Alimenty nie są wymagane w przypadku, gdy:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje (należy przedłożyć dane zmarłego rodzica dziecka – imię, nazwisko, numer PESEL; lub kopię aktu zgonu)
 • ojciec dziecka jest nieznany (należy dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka)
 • powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone przez sąd (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu o oddaleniu powództwa)
 • sad zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach (należy przedłożyć prawomocny wyrok sądu lub zaakceptowany przez sąd plan wychowawczy)

 

PRZYKŁAD:

Pani Joanna Kowalska ma trójkę dzieci, wnosi o ustalenie świadczenia wychowawczego na dwójkę młodszych - córkę Annę i syna Dawida. Zgodnie z wyrokiem sądu ma przyznane alimenty na syna Dawida, ale nie ma zasądzonych alimentów na córkę Annę. Pani Joanna zostanie wezwana do przedłożenia w terminie 3 miesięcy dokumentu przyznającego alimenty na córkę Annę. Jeśli nie dostarczy dokumentów, otrzyma świadczenie na syna Dawida, ale na córkę Annę nie.

 

Tagi: pomoc, rodzina

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne