Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program „Rodzina 500+”

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Informacja ogólna

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Okres świadczeniowy 2019/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać do 31 maja 2021 r.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego do dnia 31 maja 2021 r., konieczne jest złożenie wniosku na okres świadczeniowy 2019/2021.

 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę.

Brak złożenia wniosku na okres świadczeniowy 2021/2022 spowoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego po okresie podanym w informacji e-mail.

Okres świadczeniowy 2021/2022

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022
w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lutego 2021 r., a w przypadku wniosków papierowych od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

W dniu 31 maja br. zakończył się okres świadczeniowy 2019/2021. W przypadku chęci dalszego pobierania świadczenia wychowawczego od 1 czerwca br. należy złożyć wnioskek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2021/2022.

Tylko wnioski, które wpłyną  do Urzędu Miasta Krakowa do 30 czerwca 2021 r. dają gwarancję wyrównania wypłaty świadczenia od czerwca 2021 r.

 

Uwaga! Wyjątek dotyczy wniosków złożonych na nowo urodzone dziecko. Aby otrzymać wyrównanie świadczenia od dnia urodzenia dziecka taki wniosek należy złożyć w okresie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia się dziecka. W innym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Okres świadczeniowy 2021/2022 trwa od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku. 

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie BIP MK https://bip.krakow.pl/swiadczenia została udostępniona możliwość sprawdzenia bieżącego stanu sprawy w zakresie ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego "500+", zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia "Za życiem", zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia dobry start. Aby uzyskać taką informację należy podać wymagany fragment numeru PESEL osoby wnioskującej i dziecka.

Zachęcamy wszystkie osoby wnioskujące o powyższe świadczenia do odwiedzenia strony i zapoznania się z aktualnym stanem swojego wniosku.

 

Kto może złożyć wniosek

O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca)
 • opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego)
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor domu pomocy społecznej

Wszelkie czynności związane ze złożeniem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz pobieraniem świadczenia wychowawczego są BEZPŁATNE.

Jak złożyć wniosek

 

 • Przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu (WYKAZ BANKÓW). Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
 • Przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
 • Osobiście w Urzędzie Miasta Krakowa :
  • ul. Stachowicza 18 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 15.00
  • os. Zgody 2 pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 15.00
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres:
Urząd Miasta Krakowa
Krakowskie Centrum Świadczeń
Referat ds. Świadczeń Wychowawczych
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

 

Jak wypłacane są świadczenia

Przysługujące świadczenie wychowawcze może być wypłacone w formie:

 • przelewem na konto bankowe własne lub wskazanej osoby (tę formę odbioru świadczenia rekomendujemy)
 • gotówka w oddziałach PKO Banku Polskiego w Krakowie (nie ma konieczności posiadania konta bankowego w tym banku) – lista placówek (wykaz  placówek), (harmonogram wypłat).

Wzór załącznika zmiany formy wypłacania świadczenia wychowawczego.

 

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?

Okres świadczeniowy 2019/2021

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:
- w przypadku złożenia wniosku od dnia 1 lutego 2020 r. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Okres świadczeniowy 2021/2022

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

Termin złożenia wniosku:

Termin rozpatrzenie:

od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021

 

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

 

do 30 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

 

do 30 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.

 

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

 

do 30 października 2021 r.

od 1 września 2021 do 31 maja 2022 r.

 

nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia wniosku

 

OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

 

Wspólne zamieszkiwanie

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeśli rodzic lub opiekun zamieszkuje wspólnie
z dzieckiem oraz dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

Zamieszkiwanie w Polsce

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie 500+ przysługuje, jeśli Wnioskodawca wraz z dzieckiem zamieszkuje na terenie Polski (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 

Jeśli członek rodziny lub niebędący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Urzędzie wniosek zostanie przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. MUW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak – jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia. Niepoinformowanie Urzędu o przebywaniu członka rodziny poza granicami Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

Opieka naprzemienna

 

Naprzemienna opieka nad dzieckiem może być orzeczona po rozwodzie lub po rozpadzie związku nieformalnego rodziców dziecka. Ustala się ją na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zaakceptowanego przez sąd planu wychowawczego. Polega na tym, że każde z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej i opiekuje się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (np. 2 tygodnie w miesiącu dziecko mieszka z matką, a dwa tygodnie – z ojcem). Dziecko ma swoje miejsce zamieszkania zarówno u matki, jak i u ojca. Aby ustanowiona została opieka naprzemienna, rodzice muszą wyrazić na to zgodę i wystąpić do sądu ze wspólnym wnioskiem.

W przypadku świadczenia wychowawczego ustalanego na dziecko pozostające pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców powinien złożyć osobny wniosek, przedkładając dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej. Każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty za dany miesiąc.

 

 

 

Obowiązek aktualizacji danych

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Urzędu Miasta Krakowa wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj:

 • zmianę miejsca zamieszkania
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

 

Ważne strony (linki)

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wykaz banków, które umożliwiają złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze przez system bankowości elektronicznej

Instrukcja złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze przez portal EMP@TIA

 

Materiały do pobrania

 

Na okres świadczeniowy 2019/2021

Na okres świadczeniowy 2021/2022

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: TAMARA WESEŁOWA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2016-02-22
Data aktualizacji: 2021-07-15
Powrót