Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Program pn. "Krakowska Karta Rodzinna 3+" jest elementem polityki prorodzinnej Gminy Miejskiej Kraków i stanowi system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do rodzin wielodzietnych. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

 

 

 

 

 

 

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

  • rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;
- w wieku do ukończenia 24 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Krakowska Karta Rodzinna wydawana jest na okres jednego roku. W celu przedłużenia uprawnień, każdorazowo należy złożyć wniosek - w miesiącu, w którym upływa ważność Kart całej rodziny (jeżeli na hologramie widnieje data 03/2022, wniosek należy złożyć w marcu 2022 r.).

Do wniosku o przyznanie lub przedłużenie Kart składanego w formie elektronicznej należy dołączyć:
a) w przypadku dzieci pełnoletnich: skan ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły/uczelni lub ważne orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
b) w przypadku rodziców nie posiadających stałego zameldowania na terenie gminy miejskiej Kraków, skan jednego z poniższych dokumentów:
− pierwszą stronę PIT za 2021 r. (37, 36, 28) wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT-u (UPO),
− pierwszą stronę PIT za 2021 r. (37, 36, 28) opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia,
− PIT 40A za 2021 r.,
− zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,
Natomiast w przypadku rozliczania dotychczas podatku w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Gmin innych niż Gmina Miejsca Kraków, należy przedłożyć zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) opatrzone prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub potwierdzenie jego złożenia.

Do wniosku o pierwszorazowe wydanie Kart konieczne jest dołączenie aktualnych fotografii (jak do dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub karty parkingowej) członków rodziny uprawnionych do posiadania Karty, za wyjątkiem dzieci do 4 roku życia, celem zamieszczenia na wydawanych Kartach (w przypadku przesłania w/w fotografii drogą elektroniczną rozdzielczość: minimum 492x633 piksele, rozmiar: do 2,5 MB, rozszerzenie: .jpg, .png).

W/w dokumenty należy okazać pracownikowi w przypadku składania wniosku osobiście w Krakowskim Centrum Świadczeń.

Przyjmowanie wniosków o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+:

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
parter, pokój 01
elektroniczna rezerwacja wizyty
Informacja telefoniczna w sprawie złożenia i wypełnienia wniosku, wymaganych dokumentów: 12 616 5057, 12 616 5031
Informacja w sprawie odbioru Kart, przedłużenia Kart dla osób, które złożyły wnioski: 12 616 5096, 12 616 5123


2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków
I piętro, pokój nr 111
elektroniczna rezerwacja wizyty
Informacja telefoniczna w sprawie złożenia i wypełnienia wniosku, wymaganych dokumentów: 12 616 8975, 12 616 8985
Informacja w sprawie odbioru Kart, przedłużenia Kart dla osób, które złożyły wniosek: 12 616 5096, 12 616 5123

Sprawę można załatwić w wybranej lokalizacji Krakowskiego Centrum Świadczeń osobiście lub po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez Portal Elektronicznych Usług.

Wykaz zniżek, ulg, preferencji i uprawnień znajduje się na stronie www.kkr.krakow.pl.

Wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej podlega opłacie w wysokości 8 zł (słownie: osiem złotych) i należy jej dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu.

W siedzibie Krakowskiego Centrum Świadczeń ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków brak jest kasy Urzędu Miasta Krakowa. Istnieje natomiast możliwość dokonania opłaty za pomocą terminalu płatniczego.

NUMER KONTA BANK PKO BP 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990– z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz dane osoby, dla której duplikat ma być wydany.

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2019-01-11
Data aktualizacji: 2022-04-01
Powrót