Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Program pn. "Krakowska Karta Rodzinna 3+" jest elementem polityki prorodzinnej Gminy Miejskiej Kraków i stanowi system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do rodzin wielodzietnych. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

 

 

 

 

 

 

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

  • rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;
- w wieku do ukończenia 24 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Krakowska Karta Rodzinna wydawana jest na okres jednego roku. W celu przedłużenia uprawnień, każdorazowo należy złożyć wniosek - w miesiącu, w którym upływa ważność Kart całej rodziny (jeżeli na hologramie widnieje data 10/2023, wniosek należy złożyć w październiku 2023 r.).

Dokumenty od rodziny wielodzietnej ubiegającej się o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej:
1)    wniosek o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej dla rodziny z trójką dzieci lub wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej dla rodziny z czwórką i więcej dzieci/placówki,
2)    aktualne, opisane na odwrocie fotografie wszystkich członków rodziny wielodzietnej, którym ma być wydana Krakowska Karta Rodzinna, za wyjątkiem dzieci do 4 roku życia, celem zeskanowania i zamieszczenia na wydawanych Kartach (fotografia jak do dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, karty MPK etc.),
3)    dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku rodzica),
4)    ważna legitymacja szkolna lub studencka (w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia),
5)    ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia),
6)    postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka). Gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma być umieszczone, wymagane jest okazanie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone,
7)    zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (w przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka),
8)    w przypadku rodziców nieposiadających stałego zameldowania na terenie Miasta Krakowa, każdy z rodziców okazuje jeden z poniższych dokumentów:
− pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się opatrzenia prezentatą/potwierdzenia złożenia*
− pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT- u (UPO)*
− zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
− ważną Kartę Krakowską
*Dokument powinien dotyczyć roku ubiegłego. Wyjątkiem jest okres, gdy na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni. W takim przypadku można okazać rozliczenie dotyczące roku poprzedzającego ten rok rozliczeniowy.
9)    w przypadku rodziców, którzy rozliczali dotychczas podatek w Urzędach Skarbowych właściwych dla Gmin innych niż Gmina Miejsca Kraków, każdy z rodziców okazuje zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) opatrzone prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub potwierdzenie jego złożenia – ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Dokumenty od rodziny wielodzietnej ubiegającej się o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej:
1)    wniosek o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej dla rodziny z trójką dzieci lub wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej dla rodziny z czwórką i więcej dzieci/placówki,
2)    dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku rodzica),
3)    ważna legitymacja szkolna lub studencka (w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia),
4)    ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia),
5)    postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka). Gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma być umieszczone, wymagane jest okazanie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone,
6)    zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (w przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka),
7)    w przypadku rodziców nieposiadających stałego zameldowania na terenie Miasta Krakowa, każdy z rodziców okazuje jeden z poniższych dokumentów:
− pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się opatrzenia prezentatą/potwierdzenia złożenia*
− pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT- u (UPO)*
− zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
− ważną Kartę Krakowską
*Dokument powinien dotyczyć roku ubiegłego. Wyjątkiem jest okres, gdy na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni. W takim przypadku można okazać rozliczenie dotyczące roku poprzedzającego ten rok rozliczeniowy.
8)    Karty, które podlegają przedłużeniu.


Dokumenty od placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego ubiegającej się o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej:
1)    wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej dla rodziny z czwórką i więcej dzieci/placówki,
2)    aktualne, opisane na odwrocie fotografie opiekuna/opiekunów placówki oraz dzieci, którym ma być wydana Krakowska Karta Rodzinna, za wyjątkiem dzieci do 4 roku życia, celem zeskanowania i zamieszczenia na wydawanych Kartach (fotografia jak do dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, karty MPK etc.),
3)    dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku opiekuna placówki),
4)    zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, potwierdzające umieszczenie w placówce dzieci, wymienionych we wniosku.

Dokumenty od placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego ubiegającej się o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej:
1)    wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej dla rodziny z czwórką i więcej dzieci/placówki,
2)    dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku opiekuna placówki),
3)    zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, potwierdzające umieszczenie w placówce dzieci, wymienionych we wniosku,
4)    Karty, które podlegają przedłużeniu.

Dokumenty od osoby ubiegającej się o wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej:
1)    wniosek o wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej.
2)    aktualna, opisana na odwrocie fotografia (fotografia jak do dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, karty MPK etc.),
3)    potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu.
 

Składając wniosek w formie elektronicznej:
1) o przyznanie i wydanie Karty, do wniosku dołącza się skany dokumentów oraz fotografie jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, który nie może być większy niż 5 MB. Podczas odbioru Kart w Urzędzie Miasta Krakowa należy okazać ich oryginały oraz dokument potwierdzający tożsamość,
2) o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej należy okazać dotychczasowe Karty podczas wizyty w Urzędzie w celu ich przedłużenia,
3) o wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej należy dołączyć skan potwierdzenia wniesienia opłaty.

 

Przyjmowanie wniosków o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+:

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
parter, pokój 01
elektroniczna rezerwacja wizyty

2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków
I piętro, pokój nr 111
elektroniczna rezerwacja wizyty


Sprawę można załatwić w wybranej lokalizacji Krakowskiego Centrum Świadczeń osobiście lub po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Karta usługi SO-28

Wnioski do pobrania.

Wykaz zniżek, ulg, preferencji i uprawnień znajduje się na stronie www.kkr.krakow.pl.

Wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej podlega opłacie w wysokości 12 zł (słownie: dwanaście złotych) i należy jej dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu.

W siedzibie Krakowskiego Centrum Świadczeń ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków brak jest kasy Urzędu Miasta Krakowa. Istnieje natomiast możliwość dokonania opłaty za pomocą terminalu płatniczego.

NUMER KONTA BANK PKO BP 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 – z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz dane osoby, dla której duplikat ma być wydany.

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2019-01-11
Data aktualizacji: 2024-04-19
Powrót