Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – czyli tzw. dopłata do czynszu.

Czym jest dopłata do czynszu?

Dopłata do czynszu stanowi instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19.

Dopłata do czynszu jest częścią dodatku mieszkaniowego (przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych- Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z  późn. zm.) i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Komu przysługuje dopłata do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje:

Najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, jeżeli:

1) spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, tj.:

  • posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy* uzyskany  w  okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w  gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2 100 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 500 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku
  • powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza określonych przez ustawodawcę norm metrażowych (normy powierzchni użytkowej pdf)

2) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy* w  okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w  2019 r.,

3) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (i trwa nadal)

4) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę.

Jak obliczyć dochód?*

Definicja dochodu pdf

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a  wysokością dodatku mieszkaniowego.

 

Przykład:

Czteroosobowa rodzina wynajmuje 50-metrowe mieszkanie od prywatnego właściciela, za które płaci 1500 zł. Na tę kwotę składają się:

- 900 zł – czynsz określony w umowie - płatny właścicielowi,

- 600 zł – indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz śmieci) – tzw. opłaty licznikowe.

Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 435 zł.

Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres 3  m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku o  dodatek wynosi 1125 zł i spadł o 25% w  porównaniu z rokiem 2019, kiedy  to wynosił 1500 zł. Łączna suma wsparcia może stanowić 675 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 900 zł). Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości 435 zł, dopłata do czynszu wyniesie 240 zł (tj. 675 zł łącznego wsparcia minus 435 zł dodatku mieszkaniowego).

 

Na jaki okres przyznawana jest dopłata?

Dopłata jest przyznawana na okres 6 miesięcy. Można ją otrzymać tylko raz.

Wymagana dokumentacja

a) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, na którym należy umieścić adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” wraz z  pozostałymi załącznikami wymaganymi przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy (por. procedura SO-15 dodatek mieszkaniowy),

b) oświadczenie wnioskodawcy o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w  2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego**,

c) oświadczenie wnioskodawcy o najmie/podnajmie lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r. oraz nieprzysługiwaniu wcześniej dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu**,

d) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę (wg stanu na dzień składania wniosku i dzień 14 marca 2020 r.),

e) pisemne oświadczenie wynajmującego zawierające jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr rachunku bankowego.

**Oświadczenia wnioskodawcy, o których mowa w pkt. b i c winny zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Wzór oświadczenia.

 

Niespełnienie warunków do uzyskania dopłaty do czynszu nie wyklucza możliwości przyznania dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu.

 

Termin składania wniosków o dopłatę do czynszu

Wnioski o przyznanie dopłaty do czynszu można składać do 31 marca 2021 r.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu należy składać w Krakowskim Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18 lub na os. Zgody 2.

Wnioski można pozostawić w oznakowanym pojemniku umieszczonym przed budynkiem Krakowskiego Centrum Świadczeń lub przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Urząd Miasta Krakowa
Krakowskie Centrum Świadczeń
Referat ds. Obsługi Mieszkańców
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz.1842 z późn. zm.).

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIOLETTA ZGUD
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2021-01-14
Data aktualizacji: 2021-03-22
Powrót