Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka); osobie uczącej się. (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
  • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

· 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia

· 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

· 135,00 zł dziecko w wieku powyżej 18 roku życia

Zasiłek rodzinny
Fot. Sprawy Społeczne

Kryterium dochodowe wynosi:

674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązującym od dnia 1.11.2017 r. do dnia 31.10.2018 r. obowiązuje dochód osiągnięty w 2016 roku.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń, zamiast odmowy przyznania świadczeń.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi rodzinie, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. W tym przypadku konieczne będzie ustalenie o jaką kwotę w rodzinie przekroczone zostało kryterium dochodowe.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka (art.9)

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art.10)

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 11 a)

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (art. 12a)

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13)

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (art. 14)

7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15)

Wnioskodawca w zależności od jego sytuacji osobistej jest zobowiązany dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego następujące dokumenty:
1) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku kontynuowania nauki przez dziecko w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6;
2) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.);

- wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 (dotyczy okresu zasiłkowego 2017/2018)

b) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie wnioskodawcy o wielkości Jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3,

c) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
d) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
e) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
g) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
h) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
i) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
3) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;
4) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
5) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy";
6) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
7) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
8) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
10) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
11) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
12) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018

Załącznik nr 2 na okres zasiłkowy 2017/2018

Wzór zaświadczenia o dochodzie uzyskanym

PROCEDURA SO-20 ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne