Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej

Głównym elementem wsparcia udzielanego społeczności romskiej jest przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Program realizowany był w latach 2004 - 2013 . Uchwałą nr 202 /2014 Rady Ministrów z 7 października 2014 r. w prowadzono jego kontynuację pn. : Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. Obejmuje on zadania z zakresu edukacji, poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwa, kultury, upowszechniania wiedzy o społeczności romskiej.

Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej
Fot. Sprawy Społeczne

Gmina Miejska Kraków od 2004 r. realizuje zadania rządowego Programu w ramach, którego corocznie pokrywane są koszty związane z uczestnictwem dzieci romskich w zajęciach edukacji przedszkolnej. Dzięki zawieranym Porozumieniom z Ministerstwem Edukacji Narodowej przyznawane są dofinansowania do zakupu podręczników i przyborów szkolnych. Przedmiotem realizowanego w  roku 2006 i 2008 Programu zdrowotnego były badania profilaktyczne dzieci w zakresie porad: okulistycznych, laryngologicznych, pulmonologicznych, RTG w wyniku badania pulmonologicznego, ortopedycznych oraz dermatologicznych. W roku 2007 oraz w latach 2009 - 2012 Program zdrowotny realizowany był w formie przyznawania dofinansowań do zakupu leków. Corocznie zatrudniana była także pielęgniarka romska.

W ramach realizacji Programu dokonano także zakupu wystawy wykonanej przez Okręgowe Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. Wystawa składa się z 20 plansz obrazujących dzieje Romów od wyjścia z Indii aż po czasy współczesne. Plansze w formie wystawy objazdowej są przekazywane do szkół z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Nauczyciele w oparciu o informacje zawarte na planszach organizują lekcje wychowawcze i historii. Wystawa w 2012 – 2017  była eksponowana w  szkołach podstawowych gimnazjach, liceach i zespołach szkół. Łącznie zwiedziło ją kilkanaście tysięcy osób.

W ramach Programu w czerwca 2005 r. zatrudnieni zostali trzej asystenci romscy. Są to odpowiednio przeszkoleni Romowie obdarzeni zaufaniem lokalnych społeczności romskich. Zapewniają oni wszechstronną pomoc uczniom romskim oraz ich rodzicom w kontaktach ze środowiskiem szkolnym. Opieką asystentów romskich objętych jest około 180 dzieci i uczniów romskich. Do ich podstawowych obowiązków należy współpraca z wychowawcami, pedagogami szkolnymi w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych, kontrola realizacji obowiązku szkolnego, wzmacnianie motywacji do nauki, pośredniczenie w kontaktach między szkołą a rodzicami, organizacja wolnego czasu uczniów romskich. W praktyce asystent codziennie kontroluje obecność przypisanych mu uczniów w szkołach, uświadamia dzieciom konieczność edukacji, rozwiązuje bieżące problemy.

 

Asystenci zatrudnieni są w:

1.Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20,

 

2.Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie os. Słoneczne 12,

 

3.Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie os. Sportowe 28.

 

W 2018 roku w trakcie realizacji są następujące zadania Programu:

1 - zadnie edukacyjne - asystenci romscy,

2 - Edukacja przedszkolna krakowskich dzieci romskich w 2018 roku,

3 – Wyprawka szkolna dla krakowskich uczniów romskich w 2018 roku.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych pod numerem tel.: 12 616-50-50.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: DOMINIK STRZEBAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne