Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Opieka nad repatriantami

Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Od roku 1997 na terenie Gminy Miejskiej Kraków osiedliło się 45 rodzin repatriantów zaproszonych na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa z lat 1997-2018

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa sprawuje opiekę nad repatriantami zaproszonymi uchwałami Rady Miasta Krakowa od momentu przyjazdu do Krakowa.

Pomoc dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta, przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa na podstawie uchwały  RMK nr  LXXXV/2099/17  z  dnia 11  października  2017 r.  w sprawie  określenia  formy,   wysokości  i  trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa, obejmuje :

 1. pokrycie kosztów usługi noclegowej i wyżywienia do czasu udostępnienia lokalu mieszkalnego,
 2. zakup standardowego wyposażenia udostępnionego lokalu mieszkalnego,
 3. pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów, uprawnień rentowych lub emerytalnych,
 4. pokrycie opłat związanych z wydaniem polskich dokumentów,
 5. pokrycie opłat czynszowych za używanie udostępnionego lokalu mieszkalnego,
 6. pokrycie opłat związanych z uczęszczaniem dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli,
 7. pokrycie kosztów bieżącego utrzymania w wysokości
  • 900 zł miesięcznie przez okres pierwszych 12 miesięcy, licząc od dnia przekroczenia przez repatrianta granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach repatriacji,
  • 600 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy następujących po okresie, o którym mowa w lit. a),
 8. wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie miasta Krakowa, w tym rejestracji w urzędzie pracy, uzyskaniem renty lub emerytury.

Standardowe wyposażenie lokalu mieszkalnego składa się z pralki, lodówki, kuchni gazowej lub elektrycznej, mebli kuchennych, łóżek oraz stołu z krzesłami.

Każda z zaproszonych rodzin po otrzymaniu wyżej przedstawionej pomocy i zakończeniu pomocy finansowej Gminy (po upływie 24 miesięcy od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach repatriacji), nadal może korzystać z pomocy pracownika Referatu ds. Obsługi Mieszkańców w Krakowskim Centrum Świadczeń, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, I p. pokój 108, tel.: 12 616 50 57. Pomoc dotyczy załatwiania wszelkich spraw urzędowych i prywatnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na:

- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – wysokość tego zasiłku stanowi równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każdego członka rodziny,

- pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dzieci - zasiłek stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko,

- zwrot kosztów przejazdów do miejsca osiedlenia.

Ponadto zgodnie z ww. ustawą repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego, udzielana jest pomoc z budżetu państwa na pokrycie poniesionych kosztów.

Powyższe świadczenia otrzymują wszyscy repatrianci obligatoryjnie, bez względu na fakt czy zostali zaproszeni Uchwałą Rady Miasta, czy przyjechali na zaproszenie osób prywatnych.

Zgodnie z art. 23 ustawy o repatriacji repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, starosta może zapewnić aktywizację zawodową poprzez:

- częściowy zwrot kosztów poniesionych na podniesienie kwalifikacji zawodowych,

- częściową refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta oraz zwrot kosztów wypłaty wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego repatrianta w ramach aktywizacji zawodowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą.

 

Jak można ubiegać się o zaproszenie w ramach repatriacji na terenie Miasta Krakowa?

Zgodnie z przyjętą procedurą zapraszania repatriantów należy przesłać pisemny wniosek, który powinien zawierać dokładne dane osobowe wnioskodawcy i jego rodziny oraz liczbę osób które miałyby być zaproszone wraz ze stopniem pokrewieństwa. Do wniosku należy dołączyć kopie decyzji o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji albo (w przypadku osoby, która złożyła wniosek o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji przed dniem 1 maja 2017 r.) decyzję o przyrzeczeniu wydania takiej wizy wnioskodawcy oraz członków jego rodziny (w wypadku gdy ich to dotyczy).

Wniosek wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów należy przesłać na adres:

Krakowskie Centrum Świadczeń
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

lub mailowo: so.umk@um.krakow.pl.

Karta usługi SO-30

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-06-14
Data aktualizacji: 2024-04-08
Powrót