Start rozwiń menu

Infolinia rozwiń

Elektroniczna rezerwacja wizyt rozwiń

Zaświadczenie do programu Czyste Powietrze rozwiń

Zaświadczenie do programu Stop Smog rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych

Prawo do świadczeń rodzinnych jest określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1340).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2021 r. poz. 199)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r., w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481)

Uchwała nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego tekst jednolity z 2017 r. poz. 3670).

Uchwała nr CXIII/2987/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/540/12 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego tekst jednolity z 2018 r. poz. 7099).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Cierzak
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2012-01-03
Data aktualizacji: 2023-07-14
Powrót