Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Praktyczny poradnik

Czym jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Jest to świadczenia wypłacane na dziecko jeśli jeden z rodziców dziecka nie płaci alimentów. Świadczenie wypłaca gmina właściwa ze względu na zamieszkanie dziecka, do ukończenia przez nie 25 roku życia (powyżej 18 roku życia wypłata jest kontynuowana jeśli dziecko się uczy). Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie może być wyższa niż 500 zł na dziecko. Jeśli sąd zasądził 300 zł - tyle otrzymasz świadczenia z funduszu, jeśli masz zasądzone 700 zł na dziecko - otrzymasz maksymalną kwotę świadczenia - czyli 500 zł.

Uwaga: warunkiem jest więc zasądzenie alimentów (wyrok/ugoda).

Możesz to zrobić w następujący sposób:

Złożyć pozew o alimenty do sądu lub spisać ugodę za pomocą  mediatora sądowego (gdyby ojciec/matka dziecka przestał/a płacić alimenty taka ugoda  również jest ważna dla sądu i komornika).

Uwaga: o świadczenia z funduszu możesz starać się tylko wtedy, gdy alimenty nie są na bieżąco płacone.

Kolejnym krokiem jest złożeniu wniosku o egzekucję alimentów u komornika sądowego. Przy wyborze komornika nie obowiązuje rejonizacja. Możesz więc wybrać komornika z dowolnego miasta w kraju - najlepiej wybrać tego, który działa w  miejscu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Komornikowi wystarczą 2 miesiące - by stwierdzić, czy egzekucja jest bezskuteczna. W miesiącu, w którym otrzymasz zaświadczenia komornika potwierdzające, że alimenty nie są płacone - złóż wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Miasta Krakowa.

Ważne - bo od miesiąca złożenia wniosku w UMK nabywasz prawa do świadczenia! Jeśli więc komornik w miesiącu kwietniu stwierdzi, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna i w tym samym miesiącu złożysz wniosek z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do UMK - wypłatę  świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymasz od kwietnia. Złożenie wniosku np. w maju - spowoduje, że świadczenie będzie przysługiwać dopiero od tego miesiąca.

Jakie dokumenty należy złożyć?

1. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu).

2. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej (oryginał do wglądu).

3. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • oświadczenie  wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) (załącznik nr 3)

  • oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (załącznik nr 5)

4.   zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie 2 miesiące - zaświadczenie winno być wystawione w miesiącu, w którym zostanie złożony wniosek,

5.  w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą: informację sądu o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

6. zaświadczenie komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2019 rok (okres świadczeniowy 2020/2021)

7.  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka /w przypadku jego posiadania/,

8. oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej gdy dziecko ukończyło 18 rok życia (załącznik nr 7)

9. kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację,

10. zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

11. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

12. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

13. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Uwaga - aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego trzeba spełnić kryterium dochodowe:

- w wysokości 900 zł netto na osobę w rodzinie (okres świadczeniowy 2020/2021)

Dochód obliczany jest na podstawie (art. 15a) informacji o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych drogą elektroniczną od organów podatkowych - pamiętaj do twojego dochodu ponadto wliczone zostaną m.in. alimenty (jeśli je otrzymywałaś od dłużnika) oraz stypendia szkolne.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł netto na osobę, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Pamiętaj

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy - tzn. od miesiąca października do września następnego roku. Dlatego żeby otrzymywać  świadczenia  w kolejnym okresie  musisz złożyć nowy wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego z niezbędnymi dokumentami. Nie musisz dołączyć wszystkich dokumentów raz jeszcze (np. wyroku rozwodowego lub ustalającego kwotę alimentów - jeśli kwota zasądzonych alimentów nie uległa zmianie), jednak obowiązkowo trzeba złożyć corocznie (zaświadczenia od komornika potwierdzające że dłużnik nadal nie płaci alimentów.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Pamiętaj - nie wolno Ci pobierać alimentów bezpośrednio od dłużnika - jeśli wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jeżeli  przyjmiesz od dłużnika alimenty - będziesz musiała zwrócić wypłacone przez UMK kwoty wraz z odsetkami!

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Kowalczyk
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2012-01-03
Data aktualizacji: 2020-12-04
Powrót