Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

 

1. Kiedy należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Termin do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie jest określony przepisami. Oznacza to, iż dokumentacja może być składana przez cały miesiąc, natomiast świadczenie przyznawane jest na okres 6 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W przypadku nadania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymaganymi załącznikami w urzędzie pocztowym, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Krakowa, a nie datę nadania przesyłki listowej w placówce pocztowej.

 2. Czy dochodem osoby ubiegającej się o dodatek jest wynagrodzenie za pracę/świadczenie emerytalno-rentowe w kwocie "netto" czy "brutto"?

Za dochód uważa się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • dochody opodatkowane osiągane np. z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzieło

dochód = przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • świadczenia emerytalno-rentowe

Dochodem jest kwota emerytury/renty „netto” (po odjęciu zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne), powiększona ewentualnie o wypłacane dodatki, które nie są opodatkowane.

Wliczane są:

- dodatek kombatancki,

- dodatek kompensacyjny,

- ryczałt energetyczny,

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe.

Nie są wliczane:

- dodatek pielęgnacyjny,

- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów – tzw. trzynastka,

- dodatek dla sieroty zupełnej.

 

3. Co nie jest wliczane do dochodu osoby ubiegającej się o dodatek?

Do dochodu nie są wliczane w szczególności:

 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek opiekuńczy),
 • świadczenie wychowawcze (500+),
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny,
 • dodatek dla sieroty zupełnej,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów – tzw. trzynastka,
 • nieopodatkowana pomoc rodziny i tzw. prace dorywcze.

Od wyliczonego dochodu członków gospodarstwa domowego odejmuje się alimenty świadczone na rzecz innych osób (spoza gospodarstwa domowego wnioskodawcy).

4. Czy zamieszkiwanie w lokalu osoby niepełnosprawnej ma wpływ na kryteria przyznawania dodatku?

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o dodatkowe 15 m2. Zwiększenie powierzchni normatywnej następuje niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 5. Jakie wydatki mieszkaniowe uwzględnia się przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego?

Zgodnie z art. 6 ust. 4-7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są:

 • czynsz (ale wyłącznie do wysokości czynszu jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy),
 • koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału (jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego).

Wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, rocznych opłat przekształceniowych, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną czy telefon nie podlegają dofinansowaniu.

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIOLETTA ZGUD
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-05-20
Data aktualizacji: 2021-07-02
Powrót