Świadczenia rodzicielskie

Od dnia 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miasta Krakowa Wydziale Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00 oraz os. Zgody 2 w godz. 7.40 – 15.00 przyjmowane są wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenia rodzicielskie
Fot. Sprawy Społeczne

Świadczenie to przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego np.: osoby bezrobotne, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenia.
Świadczenie będzie wypłacane w wysokości 1 000 zł, niezależnie od dochodu w rodzinie przez okres:
52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, lub przysposobienia jednego dziecka,
65 tygodni przy urodzeniu bliźniąt lub przysposobienia dwojga dzieci;
67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci lub przysposobieniu trojga dzieci,
69 tygodni- w przypadku urodzenia czworga dzieci lub przysposobieniu czworga dzieci;
71 tygodni- w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie lub przysposobieniu pięciorga i więcej dzieci.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, nie później jednak niż w okresach, za które przysługuje świadczenie rodzicielskie, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Do świadczenia rodzicielskiego są uprawnieni:
• matka lub ojciec (ale ten w razie wykorzystania przez nią przynajmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka);
• opiekun faktyczny w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
• rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia;
• osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie, dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (dom dziecka, rodzina zastępcza) lub w przypadku zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na okres zasiłkowy 2017/2018

PROCEDURA SO-01 ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne