Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rodzaje i wysokość świadczeń:

Zasiłek rodzinny

95,00  zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

124,00  zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

135,00  zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:

 

 

Urodzenia dziecka

1 000,00 zł - jednorazowo

674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

400,00 zł - miesięcznie

674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Samotnego wychowywania dziecka

193,00 zł – miesięcznie (nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci),

zwiększenie o 80,00 zł – miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci),

 

674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95,00 zł – miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90,00 zł – miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia

110,00 zł – miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku

 

764,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny,

Rozpoczęcia roku szkolnego

 

 

 

100,00 zł - raz w roku

 

 

 

674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

113,00 zł – przez 10 miesięcy w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

69,00 zł – przez 10 miesięcy w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej

674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

764,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka (ustawowa)

1 000,00 zł - jednorazowo

1 922,00 zł

Jednorazowa zapomoga finansowa z tyt. urodzenia się dziecka (gminna)

1 000,00 zł - jednorazowo

1000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie jest wypłacane w wysokości
1 000 zł, przez okres:

52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, lub przysposobienia jednego dziecka,

65 tygodni przy urodzeniu bliźniąt lub przysposobienia dwojga dzieci;

67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci lub przysposobieniu trojga dzieci,

69 tygodni- w przypadku urodzenia czworga dzieci lub przysposobieniu

 

 czworga dzieci;

71 tygodni- w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie lub przysposobieniu pięciorga i więcej  dzieci.

nie obowiązuje kryterium dochodowe

„Za życiem”,

 

Jednorazowe świadczenie
„Za życiem”

4 000,00 zł jednorazowo

Nie obowiązuje kryterium dochodowe

Świadczenia opiekuńcze

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne

2 988,00 zł – miesięcznie

 

nie obowiązuje kryterium dochodowe

Specjalny zasiłek opiekuńczy

620,00 zł - miesięcznie

 

764,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny

Zasiłek pielęgnacyjny

215,84 zł - miesięcznie

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 W wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500,00  zł miesięcznie na dziecko

Kryterium 1209,00 zł  miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Kowalczyk
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2017-02-15
Data aktualizacji: 2024-01-19
Powrót