Dobry Start (300+)

Dobry Start (300+)
Fot. Sprawy Społeczne

 

 

 

 

 

1. Informacja ogólna

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2020/2021, w związku z powyższym w formularzu wniosku podajemy informacje o szkole, w której dziecko będzie się uczyć od 1 września 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie BIP MK https://bip.krakow.pl/swiadczenia/ została udostępniona możliwość sprawdzenia bieżącego stanu sprawy w zakresie ustalenia uprawnień do świadczenia „Dobry start”, „500+”oraz ” Za życiem”. Aby uzyskać taką informację należy podać numer PESEL Wnioskodawcy oraz Uprawnionego.

 

Zachęcamy wszystkie osoby wnioskujące o powyższe świadczenia do odwiedzenia strony i zapoznania się z aktualnym stanem swojego wniosku.

 

2. Jak złożyć wniosek

Od dnia 1 lipca 2020 r. wnioski o przyznanie świadczenia dobry start można składać
wyłącznie w formie elektronicznej na nowy okres zasiłkowy 2020/2021
 

 • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną (lista banków uczestniczących w programie: Alior Bank S.A., PKO Bank Polski S.A./Inteligo, Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., Nest Bank S.A., Bank Pekao S.A., SGB-Bank S.A.
 • przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
 • za pomocą portalu EMP@TIA prowadzonego przez
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
 • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji
  Publicznej – ePUAP:  https://pz.gov.pl/pz/index.
 • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tj. Platformy
  Usług Elektronicznych – PUE
   

Pamiętaj!

Wnioski o ww. świadczenia w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia br.

 

 

3. Kiedy świadczenie zostanie wypłacone

 

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w lipcu i sierpniu 2020 roku – do dnia 30 września 2020 r.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od września do listopada 2020 r. – w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Urząd wezwie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuża termin rozpatrzenia sprawy.

4. Kto może złożyć wniosek w Urzędzie Miasta

 • rodzic dziecka
 • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
 • opiekun prawny
 • osoba ucząca się, czyli:
  • pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

lub

 • osoba usamodzielniana (o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

5. Świadczenie Dobry start przysługuje do ukończenia:

 • 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat
 • 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

 

6. Kiedy świadczenie nie przysługuje

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się jest umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli zapewnia pełne nieodpłatne utrzymanie
 • jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola lub realizuje roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej lub przedszkolu

PRZYKŁAD 1:

Pani Anna Nowak składa wniosek o świadczenie Dobry start na syna Michała, który ukończył 20 lat w dniu 15 marca 2020 r., i będzie kontynuował naukę w szkole od 1 września 2020 r. Świadczenie będzie przysługiwać, ponieważ  syn ukończył 20 lat w roku kalendarzowym w którym rozpoczyna się rok szkolny.

 

PRZYKŁAD 2:

Pani Magdalena Kwiatkowska złożyła wniosek o świadczenie Dobry start na dwoje dzieci – 6-letniego Dawida, który rozpocznie „zerówkę” w szkole podstawowej i 23-letniego Marcina, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pani Magdalena nie otrzyma świadczenia na Dawida, ponieważ świadczenie nie przysługuje na dziecko realizujące przygotowanie przedszkolne. Otrzyma natomiast świadczenie na Marcina, gdyż zgodnie z przepisami jest on dzieckiem niepełnosprawnym, więc może otrzymywać świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

 

7. Przyznanie świadczenia Dobry start

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia otrzymają Państwo w wiadomości e-mail (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej) lub na stronie Urzędu.

Drogą listową może zostać przesłane wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku, decyzja o odmowie przyznania świadczenia Dobry start i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

 

WAŻNE:

Świadczenie Dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

WAŻNE TERMINY:

SZKOŁA

Zgodnie z rozporządzeniem, od 1 sierpnia 2019 r. szkoła oznacza:

 • szkołę podstawową
 • szkołę ponadpodstawową
 • klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, w tym szkoły dla dorosłych oraz szkoły policealne
 • szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
 • specjalny ośrodek wychowawczy
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

 

W rozumieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu szkołą NIE JEST:

 • szkoła artystyczna (np. muzyczna, aktorska), w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki.

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Zgodnie z rozporządzeniem jest rozumiana jako:

 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • Znaczny stopień niepełnosprawności
 • Potrzeba kształcenia specjalnego
 • Potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego

 

Do pobrania:

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start".

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARZENA BAGNICKA-BUREK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne