INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)

 

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Fot. Sprawy Społeczne

Podmioty uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej to osoby fizyczne, które spełniają jedną z poniższych przesłanek:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • nie ukończyły 26 lat,
 • ukończyły 65 lat,
 • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie obejmuje:

 • spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

ZOBACZ: Lista Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
PDF

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Tagi: prawo, pomoc

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne