Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla osób zamieszkujących i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym osób najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności.

 

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, gdzie wysokość należnego świadczenia ulega obniżeniu o kwotę przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu.

 

WAŻNE!

Dodatek osłonowy przysługuje:

- osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

- mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł dodatek osłonowy nie będzie przysługiwał.

 

Kiedy można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu nie zostaną już rozpatrzone.

 

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Krakowa mogą złożyć w siedzibach Krakowskiego Centrum Świadczeń, tj. ul. Stachowicza 18 oraz Osiedle Zgody 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.40 – 15.00.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można także złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek można również przesłać listownie z dopiskiem „dodatek osłonowy” na adres:

Krakowskie Centrum Świadczeń

Ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

 

Osoby objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie będą mogły otrzymać wsparcie pracownika socjalnego przy wypełnianiu wniosku.

 

Jaki dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego?

1) Dla wniosków złożonych od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku;

2) Dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku.

 

Terminy wypłat

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata świadczenia następuje w dwóch ratach. Złożenie wniosku po dniu 31 stycznia 2022 r. skutkuje jednorazową wypłatą świadczenia.

 

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę
we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

 

WAŻNE!

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje jego wypłaty.

 

DRUK WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY

Procedura SO-4 Dodatek osłonowy

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARZENA BAGNICKA-BUREK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2022-01-05
Data aktualizacji: 2022-08-01
Powrót