FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

 

 1. Mam 2 dwoje dzieci z poprzedniego związku na które ojciec dzieci nie płaci alimentów. Obecnie jestem mężatką i z tego powodu odmówiono mi kiedyś przyznania zaliczki alimentacyjnej. Czy należą mi się świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania
Fot. www.krakow.pl

Tak. Rodzic nie musi już samotnie wychowywać dziecka - świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również osobom w związkach małżeńskich. W sytuacji, gdy egzekucja alimentów przebiega bezskutecznie, dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 725 zł netto i spełnione zostaną pozostałe warunki ustawy - możesz ubiegać się o świadczenie.

2. Syn skończył 19 lat i przestał się uczyć. Czy nadal należy mu się świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Nie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia  albo bezterminowo - w przypadku gdy dziecko posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeśli syn nie  kontynuuje nauki i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie z FA nie przysługuje.

3. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości 650 zł. miesięcznie. Obliczyłam swój dochód i wiem, że nie przekroczę kryterium warunkującego przyznanie świadczenia. Chciałam jednak zapytać na ile pieniędzy mogę liczyć?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco  ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Tym samym przysługiwać  będzie świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko.

4. Mój syn zgodnie z wyrokiem sądu trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej (domu dziecka). Czy dalej mogę na niego pobierać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Nie. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona (dziecko) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 93 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697) placówka opiekuńczo-wychowawcza (dom dziecka) jest formą instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Natomiast w przypadku umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie takiej jak dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła i nie jesteś zwolniona z ponoszenia kosztów pobytu syna w w/w instytucjach - świadczenie będzie ci nadal przysługiwać. Jeśli jednak nie musisz ponosić żadnych odpłatności - wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.

5. Od października pobieram świadczenia z funduszu alimentacyjnego na córkę. Równocześnie  ojciec dzieci płacił mi do ręki co miesiąc alimenty. Czy to prawda, że muszę teraz zwrócić wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Tak. W tym przypadku wypłacone świadczenia mają charakter nienależnie pobranych. Dlatego też należy je zwrócić do organu, które je wypłacał wraz z odsetkami.

6. Mój były mąż płaci regularnie zasądzone na dzieci alimenty. Ostatnio dowiedziałam się, że zmienił pracę i znacznie lepiej zarabia, co mam zrobić, by zwiększyć kwotę alimentów?

W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu  z wnioskiem o podwyższenie kwoty zasądzonych alimentów. W pozwie do sądu należy szczegółowo przedstawić aktualną sytuację rodzinną i uzasadnić potrzebę podwyższenia alimentów (powołując się np. na fakt, że wraz z wiekiem potrzeby dzieci rosną).

7. Jestem rozwódką. Z byłym mężem nie mieliśmy dzieci. Zgodnie z wyrokiem sądowym mąż ma mi płacić alimenty, jednak w ogóle tego nie robi. Czy mogę wystąpić o przyznanie świadczeń z funduszu?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczone są na dzieci do ukończenia maksymalnie 25 roku życia i wypłacane są wtedy, gdy rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Nie można się więc ubiegać o te świadczenia, gdy alimenty zasądzone są od byłego męża. W sytuacji, gdy nie wywiązuje się on z płacenia ich na bieżąco można złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.

8. Czy to prawda, że za niepłacenia alimentów można pójść do więzienia?

Tak. Rodzicowi dziecka, który pomimo zasądzenia alimentów ich nie płaci, grozi nie tylko egzekucja komornicza ale również może on zostać skazany za przestępstwo nie wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.) i spedzić w więzieniu nawet do dwóch lat.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne