Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych
Fot. Sprawy Społeczne

Czym jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, dzięki którym osoby przemieszczające się mogą skorzystać ze świadczeń obowiązujących w danym kraju.

Świadczenia pieniężne podlegające koordynacji:

  1. Zasiłek rodzinny.
  2. Zasiłek pielęgnacyjny.
  3. Świadczenie pielęgnacyjne.
  4. Specjalny zasiłek opiekuńczy.
  5. Jednorazowe świadczenie "Za życiem".
  6. Świadczenie rodzicielskie.
  7. Świadczenie wychowawcze - program "Rodzina 500+".

Kto podlega koordynacji?

Jeżeli członek twojej rodziny przebywa za granicą, a nie jest to związane z leczeniem, podjęciem nauki lub pobytem turystycznym, to musisz się liczyć z dłuższą procedura przyznawania świadczenia. W przypadku pobytu członka rodziny/drugiego z rodziców dziecka w jednym z kilkunastu krajów będących członkami Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego (WYKAZ KRAJÓW) w związku z zatrudnieniem lub pobieraniem renty/emerytury, konieczne jest ustalenie, który organ Prezydent Miasta Krakowa czy Wojewoda Małopolski będzie właściwy do przyznania  świadczenia. W takiej sytuacji wniosek o przyznanie świadczenia i cała zebrana w sprawie dokumentacja przekazywana jest do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który podejmuje stosowne rozstrzygnięcia. Organ ten rozstrzyga kwestię, który kraj ma pierwszeństwo do wypłaty świadczeń – Polska czy państwo, w którym aktualnie pracuje członek rodziny/drugi z rodziców dziecka. Kluczowa podczas ustalania pierwszeństwa jest aktywność zawodowa obojga rodziców.

Są tu możliwe następujące sytuacje:

  1. Wojewoda odmawia przyznania świadczenia lub przyznaje świadczenie i przekazuje rozstrzygniecie do Prezydenta Miasta Krakowa, który wypłaca świadczenie.
  2. Wojewoda ustali, że Polska nie jest krajem pierwszeństwa wypłaty świadczenia i wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia zostanie przekazany do właściwej instytucji zagranicznej, która ma obowiązek rozpatrzyć przesłany wniosek. Tamtejsza instytucja zagraniczna przyzna oraz wypłaci świadczenie. W sytuacji, kiedy wysokość przysługujących za granicą świadczeń jest niższa od świadczeń, które przysługiwałyby na dzieci w Polsce, Wojewoda może przyznać prawo do dodatku dyferencyjnego. Jest to świadczenie w wysokości różnicy pomiędzy wysokością świadczeń przysługujących w Polsce i za granicą.
  3. Wojewoda uznaje, że nie zachodzi przypadek koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego i przekazuje sprawę do Prezydenta Miasta Krakowa, który przyznaje lub odmawia przyznania świadczenia.

Aby ustalić, czy w konkretnej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wnioskodawca musi przekazać informacje w formie załącznika dołączonego do wniosku o świadczenie  dotyczące:

- członka rodziny przebywającego za granicą: wskazanie kraju przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, nr ubezpieczenia zagranicznego/indentyfikacyjnego, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP, dokładne daty wyjazdu, rozpoczęcia aktywności zawodowej (zatrudnienie, działalność gospodarcza, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, pobieranie świadczeń emerytalno-rentowych)

- aktywności zawodowej członka rodziny, który mieszka na terenie Polski w okresie pobytu członka rodziny/drugiego z rodziców dziecka za granicą.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Przekazanie pełnej informacji w załączniku przyczyni się do szybkiego przyznania i wypłaty świadczenia

W przypadku, gdy wyjazd jednego z rodziców nastąpił już po wydaniu rozstrzygnięcia o przyznaniu świadczenia, Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa po otrzymaniu informacji o takim wyjeździe, przeprowadza postępowanie mające na celu wyjaśnienie charakteru wyjazdu, a przypadkach gdy charakter wyjazdu związany jest z zatrudnieniem/oddelegowaniem do pracy w innym państwie Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego wniosek wraz z dokumentami zostaje przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gdy Urząd Wojewódzki  potwierdzi, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wówczas Krakowskie Centrum Świadczeń uchyli prawo do świadczenia wychowawczego od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie.

Natomiast jeżeli zostanie ustalone, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub nie ma możliwości ustalenia czy w danej sprawie mają one zastosowanie, wówczas wypłata świadczeń będzie kontynuowana.

Informujemy, że w okresie świadczeniowym 2019/2021 od 1 lipca br. przekazano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ponad 700 spraw dotyczących świadczenia wychowawczego. Dzięki prawidłowo wypełnionemu załącznikowi w zakresie pobytu członka rodziny/drugiego z rodziców za granicą oraz przekazaniu możliwie maksymalnej ilości danych o takim pobycie ponad 130 wnioskodawcom wypłacono świadczenie wychowawcze.  

WAŻNE!

Niepoinformowanie o wyjeździe lub przebywaniu poza granicami Polski drugiego z rodziców może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, a w konsekwencji − koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W przypadku zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy pamiętać, że nie złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze w Polsce , a także rezygnacja ze świadczeń w Polsce jest równoznaczna z rezygnacją ze świadczeń za granicą. Dlatego warto złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ w Polsce.

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Autor: TW
Osoba publikująca: TAMARA WESEŁOWA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także