DODATKI MIESZKANIOWE PRZYZNAWANE NAJEMCOM LOKALI PRYWATNYCH

DODATKI MIESZKANIOWE PRZYZNAWANE NAJEMCOM LOKALI PRYWATNYCH
Fot. pixabay.com

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 781/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2864/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków (…), od 1 lipca 2020 r. nastąpi wzrost stawek czynszowych w  mieszkaniach komunalnych.

Faktyczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ponoszona przez najemcę zajmującego lokal niewchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy (tzw. zasób prywatny) będzie porównywana ze stawką czynszu, jaka obowiązywałaby dla lokalu, gdyby wchodził on w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W tym celu, zachodzi konieczność określenia kategorii mieszkania, która posłuży następnie do ustalenia wysokości czynszu przyjmowanego do obliczenia dodatku. Kategoria ta będzie określana jednorazowo i będzie ustalana na podstawie wypełnianego przez zarządcę budynku kwestionariusza dotyczącego ustalenia wartości użytkowej lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym, najemcy lokali prywatnych, którzy będą składać wnioski o dodatek mieszkaniowy obowiązani są dołączać do wniosku kwestionariusz wypełniony przez zarządcę budynku. Brak wypełnionego kwestionariusza będzie skutkować odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

Druk kwestionariusza wraz z instrukcją jego wypełnienia jest dostępny tutaj.

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o  kontakt telefoniczny z Referatem ds. Dodatków Mieszkaniowych, tel. (12) 616-50-21.

pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także