Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

1. Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

2. Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

- za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

- za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,

- warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;

- we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

3. Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

4. Weryfikacja danych przez gminę.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

5. W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

6. Sposób wypłaty.

Świadczenie wypłacane jest z dołu, licząc od 24 lutego 2022 r.

7. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

- w Krakowskim Centrum Świadczeń przy ul. Stachowicza 18 oraz na os. Zgody 2;

- elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

- drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres:

Krakowskie Centrum Świadczeń

Ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2022-03-16
Data aktualizacji: 2024-01-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź