Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Świadczenie to jest wypłacane w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego opieką uprawnionemu do urlopu wychowawczego. 

 

Dodatek ten przysługuje nie dłużej niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych,

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

- dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Niezbędne dokumenty:

1) dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny

2) oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4;

3) oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia określa załącznik nr 8;

4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego i podjęciu zatrudnienia należy niezwłocznie przedłożyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości uzyskanego dochodu netto  z  miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2012-01-03
Data aktualizacji: 2017-07-28
Powrót